Rectificatie

Vervanging van het buitenschrijnwerk en isolatie van de achtergevel van de kantoren van de BGHM, Jourdanstraat 45 – 55 1060 Brussel.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Jourdanstraat 45-55
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Olivier Virlet
Telefoon
+32 25331900
E-mail
ovirlet@slrb.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.slrb.brussels

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289489

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Vervanging van het buitenschrijnwerk en isolatie van de achtergevel van de kantoren van de BGHM, Jourdanstraat 45 – 55 1060 Brussel.

Referentienummer: SLRB-Chantier 9999/2014/01/01-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Vervanging van het buitenschrijnwerk en isolatie van de achtergevel van de kantoren van de BGHM, Jourdanstraat 45 – 55 1060 Brussel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532513

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Telefoon
In plaats van:
+32 25331900
Te lezen:
+32 25331961

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
De aanbesteder past de in de artikelen 128 en 129 van het “plaatsingsbesluit” bepaalde overgangsmaatregelen toe en maakt geen gebruik van elektronische communicatiemiddelen. De aanbesteder past de in artikel 126 van het “plaatsingsbesluit” bepaalde overgangsmaatregel toe en maakt geen gebruik van Telemarc. Plaatsbezoek: De aanbestedende overheid organiseert een plaatsbezoek, gevolgd door een informatiezitting (vraag en antwoord): maandag 06 november en vrijdag 10 november om 10u00. De aanwezigheid van de inschrijvers op dat bezoek en die zitting is facultatief. Voor zover dat geen hinder vormt voor de bewoners en geen schade veroorzaakt, is het de inschrijvers vanaf nu toegestaan om alle onderzoeken uit te voeren die ze nuttig achten en/of om alle foto's te nemen die ze wensen. De inschrijver wordt zodoende verzocht om kennis te nemen van de situatie ter plaatse, zodat hij de omvang, de moeilijkheidsgraad en de diversiteit van het uit te voeren werk kan onderzoeken. Hij kan achteraf geen enkele geldige eis formuleren wegens een gebrek aan inlichtingen. Vragen van de inschrijvers en antwoorden van de Aanbestedende Overheid: De inschrijvers die vragen hebben, moeten die schriftelijk meedelen aan de Aanbestedende Overheid, en dit ten laatste 10 kalenderdagen vóór de datum van indiening van de offertes. De aanbestedende overheid zal de vragen ten laatste 6 dagen vóór de uiterste datum van ontvangst van de offertes beantwoorden en zal een kopie van die vragen en hun antwoorden naar alle inschrijvers sturen. Vragen zullen nooit individueel beantwoord worden. Die vragen moeten worden gericht aan: Dhr. O. Virlet : ovirlet@slrb.brussels
Te lezen:
De aanbesteder past de in de artikelen 128 en 129 van het “plaatsingsbesluit” bepaalde overgangsmaatregelen toe en maakt geen gebruik van elektronische communicatiemiddelen. De aanbesteder past de in artikel 126 van het “plaatsingsbesluit” bepaalde overgangsmaatregel toe en maakt geen gebruik van Telemarc. Plaatsbezoek: De aanbestedende overheid organiseert een plaatsbezoek, gevolgd door een informatiezitting (vraag en antwoord): maandag 06 november en vrijdag 10 november om 10u00. De aanwezigheid van de inschrijvers op dat bezoek en die zitting is facultatief. Voor zover dat geen hinder vormt voor de bewoners en geen schade veroorzaakt, is het de inschrijvers vanaf nu toegestaan om alle onderzoeken uit te voeren die ze nuttig achten en/of om alle foto's te nemen die ze wensen. De inschrijver wordt zodoende verzocht om kennis te nemen van de situatie ter plaatse, zodat hij de omvang, de moeilijkheidsgraad en de diversiteit van het uit te voeren werk kan onderzoeken. Hij kan achteraf geen enkele geldige eis formuleren wegens een gebrek aan inlichtingen. Vragen van de inschrijvers en antwoorden van de Aanbestedende Overheid: De inschrijvers die vragen hebben, moeten die schriftelijk meedelen aan de Aanbestedende Overheid, en dit ten laatste 10 kalenderdagen vóór de datum van indiening van de offertes. De aanbestedende overheid zal de vragen ten laatste 6 dagen vóór de uiterste datum van ontvangst van de offertes beantwoorden en zal een kopie van die vragen en hun antwoorden naar alle inschrijvers sturen. Vragen zullen nooit individueel beantwoord worden. Die vragen moeten worden gericht aan: Dhr. O. Virlet : ovirlet@slrb.brussels ERRATUM: Dit erratum wijst er enkel op dat de asbestinventaris aan de documenten van de dropbox werd toegevoegd.

Overige nadere inlichtingen

Dit erratum wijst er enkel op dat de asbestinventaris aan de documenten van de dropbox werd toegevoegd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!