Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Koningstraat, 76 -1000 Brussel (Speciale Studie Dienst) c/o Brussel Mobiliteit - BUV - Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

AANPASSING VAN HET BOVENGRONDSE NET VERNIEUWING EN OPBOUW VAN HALTEN EN BEDDINGEN VOOR TRAMS EN BUS : RAAMOVEREENKOMST

De door onderhavig bijzonder bestek geregelde opdracht omvat de uitvoering van wegnis, aanpassingen, herstellingen en aanleggen van tram- en bushaltes. De nieuwe materialen en de aanvullingsgrond zijn te leveren door de aannemer tenzij het bezonder bestek of de beschrijvende meetstaat het anders beschrijft.
De aanneming omvat voornamelijk :
• De nodige topografische verrichtingen, alsook het opmaken van de gedetailleerde plannen van de uit te voeren constructies
• Het opmaken van een plaatsbeschrijving van alle aangrenzende eigendommen en dit voor het geheel van de bebouwde delen, boven- en ondergronds, waarvan het kadastraal perceel zichop minder dan 12 m bevindt van de rand der grondwerken uit te voeren voor de hieronder beschreven werken.
• De organisatiemaatregelen nodig voor het verkeer gedurende de werken
• Het uitbreken van wegverhardingen en voetpaden van allerlei aard, met inbegrip van hun fundering tot de diepte, nodig voor de uitvoerging van de werken volgens de nieuwe profielen.
• Het uitbreken van kantstenen, watergoten, veiligheidsstootbanden en wegtoestellen nodig voor de uirvoerging van de werken.
• Het uitbreken van allerlei buizen en omhulsels van alle aard.
• Het afbreken van metselwerk, beton en gewapend beton,,waarop tijdens de uitvoering van de grondwerken gestuit is.
• Het affrezen van koolwaterstoverhardingen en het nodige uitzagen;
• Uitvoeren van uitgravingen en aanvullingen, met inbegrip van verdichting, eventuele stabilisatie en/of vervanging van de onvoldoende draagkrachtige of doorlatende grond, alsook de voorlopige werken om de uitgravingen droog te houden.
• Het aanbrengen van een onderfundering van zand.
• Het uitvoeren van een fundering uit mager beton gewapend met een rasterwerk.
• Het uitvoeren van een fundering uit continue steenslagfundering behandeld met cement.
• Het uitvoeren van een fundering en ophogingen met gestabiliseerd zand.
• De aanleg en wijziging van het systeem van afvoer van het afstromend water met inbegrip van de l levering van waterslikkers, bezoekkamers, buizen en hun aansluiting op de riolen.
• Het op peil brengen van deksels, roosters en andere installaties in de voetpaden of de wegen.
• De uitvoering of het verwerken van watergoten, kantstenen, enz.
• De uitvoering van verhardingen van diverse aard.
• De uitvoering van voetpaden.
• De uitvoering van markeringen en signalisatie.
• Het verwerken van teelaarde, inzaaien met gras van de bermen, de eventuele beplantingen en de constructie van bakken voor de bomen.
• Het wegruimen van alle afval, puin, enz. buiten het openbare domein m.i.v. het afvoeren van materialen naar een recyclage-installatie, overeenkomstig het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart 1995.
• De aansluiting op bestaande wegen, en andere bestaande inrichtingen.
• Verscheidene prestaties die het voorwerp uitmaken van posten met "te verantwoorden sommen".
• Landschapswerken en bijhorende leveringen.
• Alle bijkomende en samenhangende werken en leveringen voor de goede uitvoering van de werken.
• Proeven voor nazicht en oplevering.
• Het onderhoud van de werken van de aanneming tijdens de waarborgperiode.
• Het maaien van grasperken, hakken en spitten.
• Alle nodige prestaties om te voldoen aan de contractuele verplichtingen tijdens de waarborgperiode.

Publicatiedatum
30-09-2014
Deadline
07-11-2014 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233140 - Wegwerkzaamheden
45234128 - Bouwen van tramperrons
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
45112600 - Uitgraven en opvullen
77314100 - Aanleggen van gazons
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Koningstraat, 76 -1000 Brussel (Speciale Studie Dienst) c/o Brussel Mobiliteit - BUV - Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Postadres
Vooruitgangsstraat 80, bus 1, 1035 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Vancraenbroeck Eric Paul

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Artikel 65, §1 : Raadpleging via elektronische weg :
Voor de Belgische inschrijvers zal de Aanbestedende overheid zelf de inlichtingen en documenten m.b.t. het attest van betaling van de sociale zekerheid via elektronische weg opzoeken in de federale databanken die beschouwd worden als authentieke bronnen.
De andere vereiste documenten en inlichtingen voor de kwalitatieve selectie zullen door de inschrijvers zelf voorgelegd worden.
Artikel 65, §2 : Voorleggen van de vereiste dokumenten :
De kandidaat of de inschrijver is er aan gehouden de vereiste inlichtingen en documenten voor te leggen zelfs wanneer hij deze reeds heeft bezord in de loop van een andere procedure georganiseerd door dezelfde Aanbestedende overheid.
Artikel 66, §4 : Impliciete verklaring op erewoord :
Door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingscriteria bevindt zoals bedoeld in het artikel 66 van het K.B. van 16 juli 2012.
De Aanbestedende overheid onderzoekt de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte als beste gerangschikt is. Daartoe en in het geval dat de Aanbestedende overheid de nuttige inlichtingen niet kan verkrijgen via elektronische weg (Federale informaticatoepassing "digiflow"), vraagt hij de betrokken inschrijver om hem zo snel mogelijk en binnen de vooropgestelde termijn, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan.
Opmerkingen :
1. Voor de offertes ingediend door tijdelijk handelsvennootschappen of feitelijke verenigingen, moet elke deelgenoot afzonderlijk bewijzen dat hij zich niet in een "toestand van uitsluiting" bevindt. Bijgevolg is de beschikking over de impliciete verklaring op erewoord waarvan sprake is van toepassing voor elk lid van de tijdelijke handelsvernnoostschap. De uitsluiting van een van de deelgenoten maakt de offerte van de tijdelijke handelsvennootschap of de tijdelijke vereniging nietig (omzendbrief 10.02.98)
2. Indien de AO na verificatie veststelt dat de impliciete verklaring op erewoord, op de uiterste datum van ontvangst van de offertes, niet of niet meer overeenstemt met de persoonlijke toestand van de geselecteerde inschrijver, dan wordt/kan de inschrijver worden uitgesloten.
In dit geval maakt de AO een nieuwe rangschikking op, rekening houdend met de offerte die onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt, en zal ze de persoonlijke situatie nagaan van de op die manier nieuwe gerangschikte inschrijver, enzovoorts, indien dit nodig is.
Artikel 67 : Sociale zekerheid :
De inschrijver, die personeel afkomstig uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerk stelt moet voldoen aan de kwalitatieve selectievoorwaarden die bevestigd worden door de volgende documenten die verplicht aan de offerte worden toegevoegd:
• het door de buitenlandse bevoegde overheid, volgens het geval, opgemaakte attest waaruit blijkt dat de aannemer in regel is inzake sociale verplichtingen volgens het artikel 67, § 2 van het K.B. van 16 juli 2012.
Artikel 73 : Erkenning :
De Inschrijver moet voldoen aan de kwalitatieve selectievoorwaarden die bevestigd worden door de volgende documenten die bij de offerte worden gevoegd:
• hetzij het bewijs van zijn erkenning als Aannemer van werken voor de uitvoering van werken van categorie C en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 6 volgens de raming van de Aanbestedende Overheid);
• hetzij het bewijs van een gelijkwaardige erkenning voortvloeiend uit zijn inschrijving op een officiële lijst van erkende Aannemers in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen alsook uit eventuele aanvullende bescheiden;
• hetzij vervangende bewijsstukken vereist overeenkomstig het artikel 3 § 1, 2° van de wet van 20 maart 1991, betreffende de erkenning van aannemers van werken (cf. artikel 1 van het ministerieel besluit van 27 september 1991).

Vakbekwaamheid

Het bewijs leveren van uitgevoerde werken gedurende de laatste 5 jaar van :
- wegeniswerken langs verkeersaders met een belangrijke trafiek;
- wegeniswerken in de tramsite en/of opstapplaatsen aan tramhaltes in stedelijk gebied.
- kleine kunstwerken gelegen in stedelijk gebied met intens verkeer.
- (+ attest van goede uitvoering).