Speciale Studiedienst - Maatschappij voor Intercommunale Vervoer te Brussel
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

"Raamovereenkomst voor de levering, installatie en indienststelling van perrongevels voor het Brusselse metronetwerk, met inbegrip van de ontwikkeling van de interfaces met de infrastructuur en de eventuele aanpassing van deze infrastructuur."

De opdracht van de aannemer houdt onder meer in :
a) Het ontwerpen van een systeem met hoge en onbedekte perrongevels, met : de perrongevels, de bijkomende systemen alsook de interfaces met de infrastructuur, met het veiligheidssignalisatiesysteem en met de satellietsystemen ontworpen in het kader van het Programma Modernisering Metro (PMM) ;
het systeem zal ontworpen en geïmplementeerd moeten worden conform de vereisten die gelden voor het verkrijgen van een veiligheidscertificaat voor de exploitatie van een automatisch metrosysteem ;
b) de fabricatie, levering, installatie en indienststelling van de in punt a beschreven systemen, in een in exploitatie zijnde netwerk, op een basis van 18 perrondeuren per perron ;
c) de eventuele aanpassing van de infrastructuur om de integratie van de in punt a beschreven systemen mogelijk te maken ;
d) de levering en integratie in de voorgestelde systemen van een personendetectieuitrusting in de zone tussen de deuren van de perrongevel en de treindeur (ook DIL gekeurd, proven design dat een intrinsiek veiligheidsniveau vertoont dat aangepast is aan een automatisch metrosysteem).

De prestaties van de opdracht worden onderverdeeld in 3 opdrachten die simultaan kunnen plaatsvinden :
1° Het totstandbrengen van een UTO-proefbaan ("UTO-mini")
De opdracht omvat onder meer de uitvoering op 6 perrons (verspreid over 3 stations) van de prestaties gelinkt aan de perrongevels die het voorwerp uitmaken van hiervoor vermelde punten a en b, het eventueel aanpassen van de infrastructuur (punt c) en, indien de configuratie van de installatie de punctuele integratie ervan noodzakelijk maken, de personendetectieuitrusting beschreven onder punt d met de bedoeling om de exploitatieprestaties en de installatietechnieken van alle systemen die een geautomatiseerde metro vormen, aan te tonen.
2° De implementatie van perrongevels op het netwerk
De opdracht omvat onder meer de uitvoering in het MIVB netwerk van de prestaties gelinkt aan de perrongevels die het voorwerp uitmaken van het hiervoor vermelde punt b, de eventuele aanpassing van de infrastructuur (punt c) en de personendetectieuitrusting beschreven in punt d, indien de configuratie van de installatie de punctuele integratie ervan noodzakelijk maken.
3° Onderhoud
De opdracht bestaat in het optioneel onderhoud van de geinstalleerde systemen, uitgevoerd in het kader van een "omnium" onderhoudscontract dat gescheiden is van onderhavig opdracht.

Publicatiedatum
15-06-2017
Deadline
08-09-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45234100 - Aanleg van spoorweg
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Werken - Ontwerp en uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Speciale Studiedienst - Maatschappij voor Intercommunale Vervoer te Brussel
Postadres
Koningsstraat 76, 1000 Brussel, BE
Ter attentie van
[email protected]

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen :
1. Een algemene voorstelling van de onderneming en van de groep waarin de onderneming haar activiteit uitoefent. Deze voorstelling bevat o.a. het organisatieschema (organogram) van de onderneming en een beschrijving van haar activiteiten.
2. Een formele verklaring dat de kandidaat-onderneming in staat is ofwel het Nederlands, ofwel het Frans te gebruiken in al haar contacten met de MIVB (correspondentie, bezoeken, vergaderingen, etc.)
3. De hieronder vermelde documenten waarmee kan worden aangetoond dat de kandidaat zich niet in een van de uitsluitingcriteria bevindt zoals bedoeld in de artikelen 66 tot 71 van het K.B. van 16.7.2012 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren, zoals gewijzigd :
- een recent attest van de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel waaruit blijkt dat de kandidaat zich niet in een toestand bevindt van faillissement, of in een gelijkaardige ;
- een recent uitreksel van het straferegister
- een recent attest van de administratie der Directe Belastingen waaruit blijkt dat de kandidaat voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van belastingen, conform artikel 68 van het KB van 16/07/2012 ;
- een recent attest van de BTW-administratie waaruit blijkt dat de kandidaat in orde is inzake belastingen ;
- een attest van de R.S.Z. dat bevestigt dat de onderneming in orde is wat betreft de betaling van haar bijdragen aan de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid, conform artikel 67 van het KB van 16/07/2012 ;
Voor Belgische ondernemingen kan de MIVB, via elektronische weg, de hierboven vermelde documenten opvragen.
Voor buitenlandse kandidaat ondernemingen, betreft het gelijkwaardige attesten, afgeleverd door de bevoegde overheden conform de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is ; buitenlandse ondernemingen moeten een afschrif op papier leveren alsook aangeven via welke elektronische weg de overeenkomende documenten gratis door de MIVB kunnen worden bekomen.
Voor de offertes ingediend door tijdelijke handelsvennootschappen of feitelijke verenigingen, moet elke deelgenoot afzonderlijk bewijzen dat hij zich niet in een ‘toestand van uitsluiting’ bevindt. De uitsluiting van een van de deelgenoten maakt de offerte van de tijdelijke handelsvennootschap of de tijdelijke vereniging nietig (Omzendbrief 10.02.98).
4. De kandidaat moet voldoen aan de volgende voorwaarden van de kwalitatieve selectie :
- De kandidaat moet erkend zijn als aannemer van werken voor de uitvoering van werken van klasse 8, ondercategorie P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties) en/of K1(Uitrustingen van kunstwerken en industriële mechanica) ;
In het geval dat verschillende ondernemingen zich kandidaat stellen onder de vorm van een tijdelijke vereniging, moeten zij hun engagement bewijzen door middel van een officieel document en moeten alle leden van de tijdelijke vereniging samen beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden.
Om te bewijzen dat de wetgeving betreffende de erkenning nageleefd werd, voegt de kandidaat, of één van de leden van de tijdelijke handelsvennootschap, bij zijn aanvraag tot deelneming ;
- ofwel het bewijs van zijn inschrijving op de lijst van erkende aannemers in België ;
- ofwel het bewijs van zijn inschrijving op een officiële lijst in een andere lidstaat van de Europese Unie; in dat geval voegt hij bij zijn kandidaatstelling, een dossier waaruit blijkt dat voldaan is aan de vereisten inzake gelijkwaardigheid van een erkenning bedoeld in artikel 5 van de wet van 20 maart 1991 die de erkenning van aannemers van werken regelt ;
- ofwel vermelden dat hij de toepassing inroept van artikel 3, § 1e, 2° van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van annemers van werken; in dat geval voegt hij bij zijn kandidaatstelling een dossier waaruit blijkt dat voldaan is aan de vereisten van de klasse en van de categorie of subcategorie van de in aanmerking te nemen erkenning ;

Economische en financiële draagkracht

5. Een verklaring met betrekking tot het omzetcijfer van de onderneming tijdens de laatste 3 boekjaren ;
het gemiddelde jaarlijkse omzetcijfer zal hoger zijn dan 30 M€.
6. Een verklaring met betrekking tot het omzetcijfer van de onderneming tijdens de laatste 5 boekjaren voor wat betreft de levering van perrondeuren in de spoorwegsector (of gelijkwaardig met een impact op veiligheid van personen) ;
om de kandidaat met het oog op het onderzoek van zijn offerte te selecteren moet het totale specifieke omzetcijfer voor de laatste 5 boekjaren hoger zijn dan 1 M€ .
7. De kandidaat zal eveneens de laatste 3 neergelegde balansen en jaarrekeningen van de onderneming bij zijn dossier voegen (volledig model, inclusief de bijlagen, het rapport met de goedkeuring van de rekeningen door de bevoegde organen van de onderneming en door een extern controleorganisme zoals bedrijfsrevisor, extern auditor, enz.) of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload.
Voor Belgische bedrijven is dit niet verplicht, aangezien de MIVB de jaarrekeningen kan opvragen, afkomstig van de balanscentrale van de Nationale Bank van België.

Vakbekwaamheid

8. Een lijst van uitgevoerd werkzaamheden uitgevoerd inzake levering, installatie en indienststelling van perrondeuren in een openbaar transportnetwerk (met inbegrip van de metalen, de elektrische en de besturings onderdelen) tijdens de 5 jaren vóór de publicatiedatum van huidige aankondiging van een opdracht.
De referenties worden onder de vorm van een tabel, in chronologische volgorde vermeld ; de tabel bevat de belangrijkste kenmerken van de betrokken opdrachten (kolommen 1 tot 8) alsook van de geinstalleerde uitrustingen (kolommen 9 tot 13) :
- uitvoeringsplaats ;
- naam van het transportnetwerk en de betrokken lijn ;
- datum van oplevering der werken ;
- looptijd van de opdracht, in maanden uitgedrukt ;
- bedrag van de opdracht (beperkt tot de levering en indienststelling van perrongevels) ;
- de opgelegde SIL klasse voor de perrongevelsystemen (met een minimaal niveau van SIL3, zoals in norm IEC 61508 bepaald voor een doorlopend gebruikt systeem) ;
- de exploitatiemodus van de betrokken lijn (UTO/ATO/manuele besturing) ;
- naam van de leverancier van het veiligheidssignalisatiesysteem ;
- hoogte van de perrondeuren, in mm uitgedrukt ;
- het aantal geinstalleerde perrondeuren ;
- het type geinstalleerde perrondeuren (hoog/laag/…) ;
- het aantal uitgeruste perrons ;
- het aantal uitgeruste perrons tijdens de uren van niet-exploitatie (retrofit of nieuwe installatie) op een lijn in commerciële exploitatie ;
Met het oog op een betere leesbaarheid, maken de kenmerken van de opdracht en deze van de verschillende geinstalleerde uitrustingen het voorwerp uit van verschillende lijntjes indien informaties van verschillende aard voor één enkele opdracht dienen vermeld te worden.
Bij wijze van voorbeeld, een referentie van levering en installatie van 400 perrondeuren van het volhoge type en 200 perrondeuren van het halfhoge type, waarvan 50 werden buiten de exploitatieuren geinstalleerd werden, wordt voorgesteld onder 4 lijntjes :
- lijn 1, kolommen 1 tot 8 : belangrijkste eigenschappen van de opdracht ;
- lijn 2, kolommen 9 tot 13 : 400 volhoge perrondeuren
- lijn 3, kolomen 9 tot 13 : 150 halfhoge perrondeuren
- lijn 4, kolomen 9 tot 13 : 50 halfhoge perrondeuren geïnstalleerd buiten de exploitatie uren

Wanneer de installatie van de perrongevels langs een lijn en in stations in commerciële exploitatie uitgevoerd werd zal de kandidaat een beschrijving voegen van de methodologie die hij in plaats heeft gezet om het werk te organiseren tijdens de uren van niet-exploitatie alsook voor de terug instaatstelling met het oog op het heropstarten van de exploitatie;

Teneinde hun technische capaciteiten aan te tonen, dienen de kandidaten tenminste 3 (tot een maximum van 6) referenties uit de hiervoor beschreven lijst voor te stellen en, voor elk van deze referenties, goede uitvoeringscertificaten, opgemaakt of gekeurd door de bevoegde instantie, voor te leggen.

De voorgestelde referenties zullen de professionele ervaring van de kandidaat rechtvaardigen voor wat betreft :
het ontwerp, de fabricatie en de installatie van perrongevels bestemd voor een metrolijn ;
het doorlopen van een procedure voor de specificatie en de demonstratie van de veilige werking van systemen conform onder meer de normen NBN EN 50126, NBN EN 50128, NBN EN 50129 of gelijkaardig ;
In het geval dat de voorgestelde referenties buiten de grenzen van de Europese Unie zouden gelegen zijn, dient de kandidaat een document voor te leggen dat de SIL klasse van de systemen attesteert, goedgekeurd door een onafhankelijk ISO 17020 organisme erkend in de Europese Unie ;

Eén (maar enkel één) project in loop van uitvoering kan geassimileerd worden als referentie door de aanbestedende overheid voor zover de kandidaat de documenten voorlegt die de hoeveelheden attesteren, die het voorwerp hebben uitgemaakt van een voorlopige oplevering en een effectieve indienststelling, opgemaakt of gekeurd door de bevoegde instantie ;
in het voorkomend geval zal het aantal opgeleverde installaties gevolgd worden door de totale hoeveelheden voorzien in de opdracht, tussen haakjes aangeduid.