Afdeling Zeekanaal
Aankondiging van een opdracht

BB 1995 - Vervangen van liften in diverse kunstwerken

Vervangen van liften in diverse kunstwerken

Publicatiedatum
16-10-2015
Deadline
25-11-2015 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
45313100 - Installeren van liften
50750000 - Liftonderhoud
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Zeekanaal
Postadres
Oostdijk 110, 2830 Willebroek, BE
Contactpunt(en)
Cel beheer en regie
Ter attentie van
Glenn Van Weereld

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) N1, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 3 behoren.
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van opdrachtnemer van werken, tonen de inschrijvers hun financiële en economische draagkracht aan door het volgende document:
• Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.

Vakbekwaamheid

Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.
De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) N1 , en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 3 behoren.
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van inschrijvers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid aan door de volgende referentie(s):
1) Een overzicht van de studie- en beroepskwalificaties van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, die minstens beschikken over een diploma secundair onderwijs.
2) Studie- en beroepskwalificaties van de inschrijver en/of van het ondernemingskader en in het bijzonder van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de werken, die tenminste 3 jaar ervaring hebben als werfleiding bij het plaatsen van liften;
3) Een lijst van de belangrijkste diensten uitgevoerd gedurende de drie jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie (liften) moet blijken en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. Het moet gaan om opdrachten met een minimumwaarde van 35.000€ (exclusief B.T.W.). De getuigschriften vermelden:
• de inhoud van de opdracht;
• het bedrag van de opdracht;
• de uitvoeringsperiode van de opdracht;
• de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;
• of de diensten werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
In geval van diensten voor particulieren, kunnen de referenties worden gestaafd door een verklaring op erewoord van de inschrijver zelf.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor ten aanzien van de opgegeven referentielijst van uitgevoerde opdrachten rekening te houden met haar eigen ervaring met de betrokken kandidaat/ inschrijver alsook onderzoek te verrichten betreffende de opdrachten, die de kandidaat/inschrijver bij andere entiteiten heeft verricht.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: N1