Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Bouw van een gebouw voor netkoppeling

Deze opdracht heeft als voorwerp de bouw van een gebouw voor het onderbrengen van de elementen die dienen voor het koppelen van het ELIA-hoogspanningsnet aan het elektriciteitsnet van de MIVB.

Datum van verzending van deze aankondiging
24-06-2020
Publicatiedatum
24-06-2020
Deadline
18-08-2020
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Laurent Artiges
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
470000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek in bijlage van deze aankondiging

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek in bijlage van deze aankondiging

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek in bijlage van deze aankondiging

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie bestek in bijlage van deze aankondiging

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek in bijlage van deze aankondiging