Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

57/52/3/14/037 - Area North-West - Opbraak en aanleg van spoortoestellen en aansluitende sporen, met saneren van de bedding, in hoofd- en bijspoor.

OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit:
a. Hoofdzaak:
- De opbraak en aanleg van spoortoestellen in hoofd- en bijspoor.
- De opbraak en aanleg van spoorstaven, dwarsliggers en ballast in hoofd- en
bijspoor.
b. Allerlei:
- Het verschuiven van sporen en spoortoestellen
- Het afgraven van grond en ballast
- Het afhalen, lossen en verwerken of ziften van ballast
- De aanleg van dienstwegen en dienstovergangen
- Het uitvoeren van aluminothermische lassen
- Het leveren van logistieke prestaties
- Kabelwerken
- Het uitbreken en (her)aanleggen van bevloering in en rond de sporen
- Het plaatsen en afbreken van tijdelijke snelheidsseinen
- Aanpassingswerken aan sporen bij werken door andere besturen

Publicatiedatum
30-10-2014
Deadline
10-12-2014 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45234116 - Leggen van sporen
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Asset Management Area North-West
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Clauw Katrien

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* De kwalitatieve selectie van de kandidaten zal worden gebaseerd op hun economische, financiële en technische bekwaamheid
* Het bestek zal worden verstuurd na de selectie van de kandidaten
* De kandidaat mot bij zijn aanvraag tot deelname volgende attesten voegen:
- Een geldig attest geleverd door het orgaan van sociale zekerheid waarbij hij is aangesloten waaruit blijkt dat hij inregel is met de verplichtingen inzake de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig met de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is;
- Een recent attest van niet-faillissement uitgegeven door de Kamer van Koophandel;
- Een recent attest van de directe belastingen en van de administratie van de BTW;
* Indien de kandidaat niet de uitvoerder van de prestaties is, zijn de voorwaarden ook van toepassing op de uitvoerder van de opdracht;
* De kandidatuur moet in 2 exemplaren op papier en 1 ecemplaar op elektronische media (CD-rom, USB, ...) ingediend worden;

Vakbekwaamheid

Klasse: 6 of hoger, Categorie: H
Criteria met betrekking tot de technische bekwaamheid
Referentielijst van onderstaande soorten werken gedurende de laatste 5 jaar met een minimum aantal geldige referenties:
1) Aanleg van spoortoestellen in hoofdspoor- Minimum 10 referenties
2) Aanleg van een wisselverbinding type P300 (of groter) in een tijdspanne van max. 40u.of aanleg van een wisselverbinding of 2 afzonderlijke wissels in een tijdspanne van max. 56u. - Minimum 2 referenties
3) Uitvoeren van gelijktijdige werken in hoofdspoor - Minimum 1 referentie
De kandidaat dient voor elke referentie het volgende op te geven:
- De geografische ligging van de werf en de bouwheer;
- Een getuigschrift van goede uitvoering van de leidend ambtenaar;
- De totale kostprijs van de verwezenlijking en het bedrag van de werken die door de kandidaat werden uitgevoerd;
- De aanvang- en einddatum van de werken.
Uit de voorgelegde documenten moet uitgemaakt kunnen worden in welke mate de kandidaat het werk zelf heeft gerealiseerd of er aan heeft meegewerkt. De deelname in het berokken werk moet substantieel zijn.
Refertes van zuster- of dochterbedrijven worden niet in acht genomen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!