Rectificatie

Feyslaan - Hobélaan

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Veurne
Nationaal identificatienummer
0207 494 579
Postadres
Sint-Denisplaats 16
Plaats
Veurne
Postcode
8630
NUTS-code
BE258 - Arr. Veurne
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 58335500
E-mail
stadsbestuur@veurne.be
Fax
+32 58335519

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.veurne.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Feyslaan - Hobélaan

Referentienummer: GGZ 2017.ife1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233142 - Herstellen van wegen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

perceel 1: heraanleg voetpaden in de Hobélaan
perceel 2: heraanleg toplaag in Hobélaan en Feyslaan

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533021

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Een aangepast bestek is in de cloud geplaatst. Er wordt aanvaard dat korting aangeboden wordt bij gelijktijdige gunning van beide percelen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2387 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!