Rectificatie

Feyslaan - Hobélaan

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Veurne
Nationaal identificatienummer
0207 494 579
Postadres
Sint-Denisplaats 16
Plaats
Veurne
Postcode
8630
NUTS-code
BE258 - Arr. Veurne
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 58335500
E-mail
stadsbestuur@veurne.be
Fax
+32 58335519

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.veurne.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Feyslaan - Hobélaan

Referentienummer: GGZ 2017.ife1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233142 - Herstellen van wegen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

perceel 1: heraanleg voetpaden in de Hobélaan
perceel 2: heraanleg toplaag in Hobélaan en Feyslaan

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533021

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Een aangepast bestek is in de cloud geplaatst. Er wordt aanvaard dat korting aangeboden wordt bij gelijktijdige gunning van beide percelen.