Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - RAAMOVEREENKOMST VOOR HET UITVOEREN BOUWKUNDIGE AANPASSINGSWERKEN EN KLUSJES, OP AFROEP

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
EMMAUS VZW
Nationaal identificatienummer
BE 411.515.075
Postadres
Edgard Tinellaan 1c
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Chantal Thijs
Telefoon
+32 15305110
E-mail
chantal.thijs@emmaus.be
Fax
+32 15446710

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.emmaus.be/

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/490/TF/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Andere

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Niet gespecifieerd

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - RAAMOVEREENKOMST VOOR HET UITVOEREN BOUWKUNDIGE AANPASSINGSWERKEN EN KLUSJES, OP AFROEP

Referentienummer:   2017/218/AKAZSTM

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45400000 - Afwerking van gebouwen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE212 - Arr. Mechelen

Voornaamste plaats van uitvoering:   AZ Sint-Maarten, Liersesteenweg 435 te 2800 Mechelen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Voorwerp van deze werken:
RAAMOVEREENKOMST VOOR HET UITVOEREN VAN BOUWKUNDIGE AANPASSINGSWERKEN EN KLUSJES, OP AFROEP.
In het najaar 2018 zullen de huidige 3 campussen van het AZ Sint-Maarten gecentraliseerd worden op één site (netto vloeroppervlak +/- 100.000 m²) op de Liersesteenweg 435 te Mechelen.
Naar aanleiding van deze inhuizing is het AZ Sint-Maarten op zoek naar een vaste partner voor het uitvoeren van bouwkundige aanpassingswerken en klusjes.
De overeenkomst zal afgesloten worden voor een periode die start 1 mei 2018 of op de dag volgend op de dag van kennisgeving voor een duurtijd van 24 maanden en kan 2 keer verlengd worden, telkens voor de duur van 12 maanden.
Deze bouwkundige aanpassingswerken en klusjes kunnen onder meer betrekking hebben op (niet limitatief):
- Schrijnwerkerij
- Schilderwerken
- Gipskarton plaatsen
- Glaswerk
- Tegels
- PVC-vloeren
- Ceramische tegelvloeren en laminaatvloeren
- Plafonds
- Bevestigen of ophangen van materiaal aan de muren, plafonds, vloer,…
- Kleine afbraakwerken
- Het verwijderen en herstellen van beschadigingen door vandalisme
- Het herstellen van ramen, deuren, rolluiken (niet elektrisch)
- Herschikking van lokalen (afbreken en plaatsen van gipskarton wanden, plafonds, deuren, meubilair, …)
- Kleinschalige verhuizingen in eenzelfde gebouw.
Inbegrepen leegmaken van ruimtes in het kader van renovatiewerken
- Het renoveren van bepaalde lokalen
Volgende werken zijn steeds uitgesloten:
- Werken aan productie-installaties
- Werken aan HVAC
- Werken aan liften en schachten, behoudens kleine esthetische herstellingen in de liftkooi
- Werken aan hefwerktuigen
- Werken aan Elektriciteit
- Werken aan Sanitair
- Werken aan Gebouwbeheer
- Automatische sturingen van deuren en poorten
Wij zoeken hiervoor een partner die:
1. Personeel ter beschikking zal stellen voor het uitvoeren van klusjes:
o Interventie aanvragen zullen worden gestuurd vanuit het FMIS (Facility Management Information System) van de opdrachtgever (= Ultimo software)
 Dit zijn aanvragen die van de afdelingen zelf komen, zij registreren deze in ons FMIS systeem en deze aanvraag zal worden doorgestuurd.
Bijvoorbeeld: een deur die sleept, deur die los hangt, er moet iets worden opgehangen, er is assistentie nodig om lokalen te herschikken, er is een beschadiging aan de muur waardoor deze opnieuw moet worden geschilderd, …
• De opvolging en afhandeling van deze aanvragen worden verder opgevolgd en afgehandeld door de opdrachtnemer.
Hetzij rechtstreeks in ons software systeem (er zal een computer ter beschikking worden gesteld binnen het AZ Sint-Maarten).
Hetzij door een eigen tool op te zetten met ons software systeem (op kosten van de inschrijver)
o Alle gereedschappen (die een lange gebruiks-, levensduur hebben) nodig voor het uitvoeren van de opdracht worden door de inschrijver voorzien.
Bijvoorbeeld: ladders, boormachines, stellingen, schroevendraaiers, meettoestellen, borstels, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen, steunen, bevestigingen, vodden,…
dit dient steeds in het uurtarief te zijn vervat en kan nooit afzonderlijk worden doorgerekend Werkmannen ter beschikking kan stellen voor het uitvoeren van bouwwerken – schrijnwerkerij
o Voor het uitvoeren van deze klusjes zal er gewerkt worden met regietarieven afhankelijk van de prioriteit die door het opdrachtgevend bestuur wordt opgegeven bij de aanvraag van een interventie.
Er zullen 3 regietarieven worden bevraagd:
 Hoog: men dient binnen de 4 uur ter plaatse te zijn
 Middel: men dient binnen de 24 uur ter plaatse te zijn
 Laag: men dient binnen de 3 dagen ter plaatse te zijn
De regietarieven dienen steeds te worden aangerekend...(zie opdrachtdocumenten)

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit en dienstverlening  / Weging:   0

Kostencriterium - Naam:   Kostprijs  / Weging:   0

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   24

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De overeenkomst zal afgesloten worden voor een periode die start 2 mei 2018 of op de dag volgend op de dag van kennisgeving voor een duurtijd van 24 maanden en kan 2 keer verlengd worden, telkens voor de duur van 12 maanden.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden)
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
De bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden van artikel 61 § 2, 1°, 2°, 5° en 6° worden door
het bestuur zelf opgezocht voor de Belgische aanvragen tot deelneming.
De Belgische kandidaat-inschrijver dient wel een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel kan voor de Belgische inschrijvingen (rechtspersonen) gevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, DG RO – Dienst centraal strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel Tel +32 (0)2 552 27 48 Fax +32 (0)2 552 27 82 E-mail cjc-csr@just.fgov.be

Omdat het opdrachtgevend bestuur niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijving, dienen buitenlandse kandidaat-inschrijvers bij hun aanvraag tot deelneming zelf alle bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden aan te leveren.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s en arbeidsongevallen
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de specifieke omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

- Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's (met vermelding van het verzekerde bedrag) voor een bedrag van minimaal 125.000 EUR per schadegeval (personen, goederen) met een minimum van 500.000 EUR op jaarbasis
o Bewijs van verzekering arbeidsongevallen
- Verklaring betreffende de jaarlijkse omzet van de onderneming betreffende het uitvoeren van klusjesdiensten. Deze verklaring wordt ondertekend en gereviseerd door een bevoegd persoon of instantie in functie van de aard van de onderneming minimale omzet 200.000 EUR/jaar
- Verklaring betreffende de jaarlijkse omzet van de onderneming betreffende het uitvoeren van bouwkundige aanpassingswerken. Deze verklaring wordt ondertekend en gereviseerd door een bevoegd persoon of instantie in functie van de aard van de onderneming. Minimale jaarlijkse omzet 750.000 EUR
- Geen negatief eigen vermogen (verklaring ondertekend door gemandateerde)

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Het inschrijvingsnummer op de lijst van erkende aannemers
in het algemeen dient de inschrijver te beschikken over erkenning D klasse 3
o Als bijkomend selectiecriterium dient de inschrijver bijkomend te beschikken over erkenning D4, D5, D13, D25 klasse 2
- Veiligheidsattestering: de inschrijver moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor VCA-certificatie (Veiligheidschecklist Aannemers), dit dient aangetoond te worden met een geldig veiligheidsbeheerssysteem certificaat
- De inschrijver toont aan dat hij bevoegd is om branddeuren te plaatsen
- Een organisatiestructuur waaruit blijkt dat de inschrijver effectief, adequaat en binnen de opgelegde termijnen kan reageren op spoedinterventies (klusjesdienst).
Dit wil zeggen de vorm van permanente bereikbaarheid en het aantal onmiddellijk inzetbaar personeel, materieel en materiaal.
- Een lijst met relevante recente (2015 – 2017) van zo gelijkaardig mogelijke projecten bij voorkeur in de zorgsector met minimum vermelding van volgende gegevens:
o Gegevens en telefoonnummer van opdrachtgever
o Omschrijving van de opdracht (met vermelding of dit in het kader van een klusjesdienst werd uitgevoerd of in het kader van bouwwerken/schrijnwerkerij)
o Aantal m² (te vermelden in de referentielijst)
o Aannemingsbedrag
o Sector
o Opgave van welk deel de kandidaat-inschrijver zelf heeft uitgevoerd en welk onderdeel in onderaanneming werd uitgevoerd
Deze referentie lijst moet minstens afgestemd zijn op de hierboven beschreven criteria en mag geenszins een standaard referentielijst zijn.
 Deze referenties worden gestaafd d.m.v. een attest van tevredenheid (zie min. eisen) door de opdrachtgever.
Op dit attest dienen volgende gegevens verplicht mee te worden vermeld:
- Omschrijving van de opdracht
- Orde van grootte van de opdracht
- Contactgegevens per referentie
- Vermelding van tevredenheid door de opdrachtgever
• Dit is essentieel ( implementatie, communicatie, projectleiding, timing... deze punten worden voorzien van een gradatie van tevredenheid; bv. zeer goed, goed)
Het document is duidelijk leesbaar en getypt (geen handgeschreven document), voorzien van een recente datum (maximum 3 jaar), gedateerd en ondertekend door de opdrachtgever.
Referenties die niet voldoen aan de hierboven vermelde criteria, worden niet weerhouden.
- De inschrijver voegt een plan van aanpak toe (max. 2 A4) aangaande de uitvoering van één van zijn referentie opdrachten die gelijkaardig is aan deze opdracht
- De inschrijver voegt een verklaring op eer toe dat hij akkoord gaat met I.5 IDENTIFICATIE, GEDRAGSREGELS, TOEGANG TOT GEBOUW EN LEVERINGEN

Eventuele minimumeisen:

- Bewijs erkenning D klasse 3, erkenning D4, D5, D13 en D25 klasse 2 (minimaal)
o Hiervoor kan geen beroep worden gedaan op een onderaannemer
- Een geldig veiligheidsbeheerssysteem certificaat (VCA) wordt toegevoegd
- Bewijs erkend plaatser branddeuren
- Organisatiestructuur
- Opgave van de namen (inclusief CV) van minstens 5 personen die binnen de onderneming het voorbije jaar werden ingezet voor het uitvoeren van klusjes en nog steeds in dienst zijn.
- Opgave van de namen (inclusief CV) van minstens 5 personen die binnen de onderneming het voorbije jaar werden ingezet voor het uitvoeren van bouwkundige aanpassingswerken en nog steeds in dienst zijn.
(indien dit dezelfde mensen zijn als die voor de klusjesdienst worden voorgesteld dient u dit uitdrukkelijk te vermelden)
- Lijst met (maximaal 15) referenties klusjesdienst (zoals omschreven) van gelijkwaardige omvang
o Minimaal 3 getekende attesten van tevredenheid van gelijkwaardige omvang
- Lijst met (maximaal 15) referenties bouwkundige aanpassingswerken (zoals omschreven) van gelijkwaardige omvang
o Minimaal 3 getekende attesten van tevredenheid van gelijkwaardige omvang
- Plan van aanpak
- Verklaring op eer zoals omschreven (I.5)
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3
D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), Klasse 2 en D13 (Verfwerk), Klasse 2 en D25 (Muur- en vloerbekledingen met uitzondering van marmer-, parket- en tegelwerk), Klasse 2

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Raamovereenkomst met één onderneming:   ja

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   ja

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   02-01-2018

Plaatselijke tijd:   09:15

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   4

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Mechelen
Postadres
-
Plaats
nvt
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-11-2017

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2399 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!