Rio-Link NV
Rectificatie

RI3M044 - Rio-link Merksem, riolerings- en bestratingswerken in de Van Roiestraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Rio-Link NV
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Mechelsesteenweg 66
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
Telefoon
+32 34504511
E-mail
[email protected]
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=279942

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

RI3M044 - Rio-link Merksem, riolerings- en bestratingswerken in de Van Roiestraat

Referentienummer: Rio-Link-RI3M044-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht heeft betrekking op de volgende werkzaamheden :
- Aanleggen van rioleringsbuizen
- Grondverzet
- Wegenbouwwerken
- Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
- Aanbrengen van verharding
- Funderingswerkzaamheden
- Leggen van afvoerbuizen
- Aanbrengen van bestrating

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

31-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-523832

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht nr. 1 : Wijzigingen bestek en technisch verslag. Nieuwe versies worden toegevoegd.