Rectificatie

Leveren en aanbrengen van wegmarkeringen in het district 315 Oostende.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17468
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
8200 Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ing. Maya Devriendt
Telefoon
+32 59556490
E-mail
maya.devriendt@mow.vlaanderen.be
Fax
+32 59513446

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://vlaanderen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299006

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Leveren en aanbrengen van wegmarkeringen in het district 315 Oostende.

Referentienummer: AWV W-Vl-17/57_O30_D315_95_gd-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht heeft tot voorwerp de wegmarkeringen te realiseren (leveren en aanbrengen) en deze in goede staat te houden (onderhouden) op de primaire, secundaire en lokale wegen gedurende de looptijd van de opdracht in het district D315 Oostende.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-503449

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-02-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De reeds ingediende elektronische offertes (inschrijvingen) dienen te worden ingetrokken. Het aangepaste bestek nav dit terechtwijzend bericht is bijgevoegd. Tevens ook de samenvattende opmeting in excel nav dit terechtwijzend bericht is bijgevoegd en enkel deze meetstaat dient bijgevolg gebruikt te worden bij de inschrijving. De omschrijving van de wijzigingen zijn bijgevoegd in een afzonderlijk document. Het betreft in de opmeting : post 15 en post 28. In het bestek is art 25 § 2 - draagwijdte van de borgtocht en art 33 - vrijgave van de borgtocht gewijzigd. Gelieve rekening te houden met deze wijzigingen

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!