Arendonk
Rectificatie

Arendonk: Onderhoud buurtwegen 2016

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Arendonk
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Vrijheid 29
Plaats
Arendonk
Postcode
2370
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Paul Van der Veken
Telefoon
+32 14409083
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.arendonk.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282091

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Arendonk: Onderhoud buurtwegen 2016

Referentienummer: Arendonk-BE0116.000586-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233141 - Wegenonderhoud

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Algemeen:
• Het leveren, plaatsen en in stand houden van de signalisatie verschillend van de werfzone tijdens de werken
Asfaltoverlagingen of –herstellingen, voegvullingen, ophalen van putdeksels:
• Zwartbergstraat, Delstraat, De Lusthoven 100, Horststraat 85, Roobeek 94, Reenstraat 61, Akkerstraat, Hoge Mauw, Bergen, Heidestraat, skateplein

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-525491

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Deze aankondiging werd gepubliceerd zonder de bestekdocumenten toe te voegen. Ze wordt vervangen door de aankondiging met het projectnummer BE0116.000586.120.