Agentschap voor Natuur en Bos - Terreinbeheer West
Aankondiging van een opdracht

Herstel van afsluitingen, ruimen beek en ontbossingswerken in het Hannecartbos te Oostduinkerke

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap voor Natuur en Bos - Terreinbeheer West
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Konijnestraat 172b
Plaats
Vlezenbeek
Postcode
1602
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jurgen Van der Cruijssen
Telefoon
+32 24548744
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.natuurenbos.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=283957

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=283957

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=PD+VLB-ANB-OTB-2017-844-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit

Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herstel van afsluitingen, ruimen beek en ontbossingswerken in het Hannecartbos te Oostduinkerke

Referentienummer:   PD VLB-ANB-OTB-2017-844-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45112360 - Bodemherstel

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Deze bekendmaking betreft een rechtzetting houdende de opdracht initieel gepubliceerd met de referentie ANB-OTB-2017-844.
Omwille van het feit dat het e-tendering platform niet beschikbaar was op 30/08/2017 van 10:30 u tot 16:00 u kon de opening van de offertes niet doorgaan om 13:00u zoals voorzien.
Door middel van deze rechtzetting wordt de opening van de offertes verschoven naar 07/09/2017 om 13:00 uur.
Herstel van afsluitingen, ruimen beek en ontbossingswerken in het Hannecartbos te Oostduinkerke
De opdrachtdocumenten (bestek, bijlagen, enz.) zijn gratis digitaal raadpleegbaar via de website https://enot.publicprocurement.be.
De bijzondere aandacht wordt gevestigd op het feit dat de offerte verplicht en uitsluitend via elektronische middelen moet ingediend worden via e-tendering! Meer info zie bestek en www.publicprocurement.be
Voor inlichtingen bij het technisch luik kan men dhr. Stijn Deruyter contacteren (0473 927 912)

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE25 - Prov. West-Vlaanderen

Voornaamste plaats van uitvoering:   Oostduinkerke

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Deze bekendmaking betreft een rechtzetting houdende de opdracht initieel gepubliceerd met de referentie ANB-OTB-2017-844.
Omwille van het feit dat het e-tendering platform niet beschikbaar was op 30/08/2017 van 10:30 u tot 16:00 u kon de opening van de offertes niet doorgaan om 13:00u zoals voorzien.
Door middel van deze rechtzetting wordt de opening van de offertes verschoven naar 07/09/2017 om 13:00 uur.
Herstel van afsluitingen, ruimen beek en ontbossingswerken in het Hannecartbos te Oostduinkerke
De opdrachtdocumenten (bestek, bijlagen, enz.) zijn gratis digitaal raadpleegbaar via de website
https://enot.publicprocurement.be.
De bijzondere aandacht wordt gevestigd op het feit dat de offerte verplicht en uitsluitend via elektronische middelen
moet ingediend worden via e-tendering! Meer info zie bestek en www.publicprocurement.be
Voor inlichtingen bij het technisch luik kan men dhr. Stijn Deruyter contacteren (0473 927 912)

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   60

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden,
zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli
2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Voor de Belgische inschrijver zal de aanbestedende overheid zelf de nodige stukken opvragen waartoe zij toegang
heeft zijnde het RSZ-attest, het attest fiscale-verplichtingen en het attest niet-faillissement. De buitenlandse
inschrijver voegt de desbetreffende gelijkwaardige documenten bij zijn offerte gezien de aanbestedende overheid
geen toegang heeft tot deze gegevens.
De inschrijver voegt een recent uittreksel uit het strafregister (max. 6 maanden oud) bij zijn offerte. De buitenlandse
inschrijver voegt een gelijkwaardig (max. 6 maanden oud) document bij zijn offerte.
De inschrijver dient aan te tonen dat degene die de exploitatie van de kappingen doet, voldoet aan de Besluit
van de Vlaamse regering van 8 november 2002 houdende de erkenning van kopers en exploitanten van hout
overeenkomstig artikel 79 van het Bosdecreet van 13 juni 1990 en aldus is opgenomen op de lijst van erkende
exploitanten.
Op vraag van de aanbestedende overheid is elke inschrijver ertoe gehouden om alle inlichtingen of documenten,
te bezorgen, via de snelste middelen en binnen de door de aanbestedende overheid gestelde termijn.
Kandidaten of inschrijvers waarvan vastgesteld is dat zij illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
hebben tewerkgesteld, worden de toegang tot de gunningsprocedure ontzegd. Het betreft de illegale tewerkstelling
als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van
illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
Bovendien zal ook een entiteit (een onderaannemer of een andere derde) waarop een kandidaat of inschrijver een
beroep doet om te voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie, uitgesloten worden wanneer is vastgesteld
dat die entiteit het verbod op illegale tewerkstelling heeft overtreden.
(zie ook bestek)

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   07-09-2017

Plaatselijke tijd:   13:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   4

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   07-09-2017

Plaatselijke tijd:   13:00

Plaats:   Kasteel Groenenberg - lokaal 1A.01 - Konijnestraat 172b -1602 Vlezenbeek

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   openbaar

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   ja

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   ja

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvanstate.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

31-08-2017