Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Rectificatie

N370 wingene - Beernem. Aanleg Fietspaden Beernemsteenweg Fase 1: Peerstalstraat - Blauwhuisstraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer West Vlaanderen
Telefoon
+32 50248000
E-mail
[email protected]
Fax
+32 50248005

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282718

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282718

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

N370 wingene - Beernem. Aanleg Fietspaden Beernemsteenweg Fase 1: Peerstalstraat - Blauwhuisstraat

Referentienummer: AWV W-Vl-X30/N370/18_IR_16/02_IR-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233142 - Herstellen van wegen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

N370 Wingene - Beernem. Aanleg fietspaden Beernemsteenweg Fase 1: Peerstalstraat - Blauwhuisstraat
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
o aanleg van rioleringen;
o bouwen van pompstations en pompunits i.f.v. drukriolering,
o herinrichten van de doortocht van Wildenburg,
o aanleg van vrijliggende fietspaden,
o heraanleg Blauwhuisstraat, Romerijstraat, Verlorengoedstraat, toegangsweg tot Beernemsteenweg 10 – 12,
o gedeeltelijke heraanleg van de N370 buiten de doortocht van Wildenburg,
o gedeeltelijk affrezen en overlagen van de N370 buiten de doortocht van Wildenburg,
o het bouwen van amfibietunnels en amfibiegeleidingswanden,
o het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode
o groenaanleg.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-526054

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 157-324818

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Om vergissing /foutieve interpretatie te mijden publiceren wij bij dit terechtwijzend bericht een nieuwe beschrijvende opmetingsstaat. In deze opmetingsstaat werd de kolom eenheidsprijs verwijderd. Gelieve de excel tabel uit de vorige publicatie te gebruiken voor ingave prijzen. Deze tabel is en was nog altijd correct.