Rectificatie

RZ HH Tienen - PREFINANCIERING, LEVERING EN PLAATSING WKK

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Regionaal Ziekenhuis H Hart Tienen
Nationaal identificatienummer
0408.228.557_27925
Postadres
Kliniekstraat 45
Plaats
Tienen
Postcode
3300
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 16809011
E-mail
info@rztienen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.rztienen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327247

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

RZ HH Tienen - PREFINANCIERING, LEVERING EN PLAATSING WKK

Referentienummer: RZ HH Tienen-SDKE-7849-010-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45251220 - Bouwen van warmte-krachtcentrale

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

RZ HH Tienen - PREFINANCIERING, LEVERING EN PLAATSING WKK

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-500620

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30-11-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!