Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

N202 Grimbergen - 's Gravenmolenstraat + De Merodestraat + Lagesteenweg + N211

Wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen
Projectnummers 2071-2082-2114 Grimbergen:
N202 : 3V project : ’s Gravenmolenstraat + Merodestraat + Lagesteenweg
N211 : RWA-riolering + buffergracht Maalbeek
N202: fietspad van De Merodestraat tot Spaanse Lindenbaan

Publicatiedatum
02-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45233140 - Wegwerkzaamheden
45233144 - Bouwen van bovengrondse kruising
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
06-10-2015 10:00
Te lezen
13-10-2015 10:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
06-10-2015 10:00
Te lezen
13-10-2015 10:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Plaats:
Toe te voegen tekst
VAC Leuven - Diestsepoort 6 bus 81 - 3000 Leuven
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen
Toe te voegen tekst
Openbaar

Overige nadere inlichtingen

post 95: Deze post moest geschrapt worden, Best volgende tekst opnemen in terechtwijzend bericht: post 95 wordt geschrapt, de posten betreffende transport en de stortkosten van verontreinigde gronden zit inbegrepen in post 94 en dit cfr. bepalingen van SB250 versie 3.1.
post 106: eenheid wordt m² ipv m
Post 222: de beschrijving wijzigt als volgt: Afvoer en verwerken van grondoverschotten, bodem vrij gebruik; zone soilmix: 2.570 m³; rioleringssleuf: 7.589 m³; koker Maalbeek: 918 m³, andere kunstwerken: 405 m³; Code 211 - 11.482 m³;
De hoeveelheid van de post wordt 11.482 m³
Post 223: de beschrijving wijzigt als volgt: Afvoer en verwerken van grondoverschotten, bouwkundig bodemgebruik; zone soilmix: 1.953 m³; rioleringssleuf: 904 m³; huis- en straatkolkaansluitingen: 543 m³; koker Maalbeek: 301 m³ andere kunstwerken: 146 m³; Code 011 & 411 - 3.847 m³;
De hoeveelheid van de post wordt 3.847 m³
Post 224: de beschrijving wijzigt als volgt: Afvoer en verwerken van grondoverschotten, niet hergebruikbare bodem; zone soilmix: 1.628 m³; koker Maalbeek: 151 m³, andere kunstwerken: 110 m³; Code 929 - 1.889 m³
post 225: de hoeveelheid wordt 5.000 m³
post 400: de beschrijving van post 400 wijzigt als volgt: Omzichtig opbreken en achteraf terugplaatsen van standbeeld/kunstwerk thv. het kruispunt N211 Wolvertemsesteenweg - Beiaardlaan incl. opbraak bestaande fundering, tijdelijke stockage tijdens de duur van de werkzaamheden en het bevestigen van het standbeeld/kunstwerk op de nieuwe funderingssokkel volgens 9-61
post 402: de beschrijving van post 402 wijzigt als volgt: Zettingsmetingen en opstellen van de dwarsprofielen volgens de voorschriften van hoofdstuk 9-51 van het onderhavig bestek in de Wolvertemsesteenweg N211
post 508: post wordt geschrapt is overbodig hiervoor bestaat post 507.
post 590: eenheid wordt m² ipv. stuks
post 928: eenheid wordt m² ipv. m³
Post 1123: eenheid wordt m³ ipv. m²
Post 1298: de beschrijving van de post wijzigt als volgt: Voorbehouden som voor kleine onvoorziene werken op aanduiding van de leidend ambtenaar. (Voorbehouden som van 100.000 euro bedrag ongewijzigd over te nemen bij inschrijving)
Bijkomende verduidelijken in de rechtzetting:

Ivm grondverzet:

· Posten 74, 75, 76, 93, 94, 775, 776, 781, 891, 892, 897, 1002, 1008:
Dit betreft posten mbt. uitgraving volgens 4-2.1.2.2 met verwijdering voor gebruik buiten de werf, in deze posten is de afvoer en verwerking van deze gronden inbegrepen.

· Post 1185
Deze post betreft uitgraving/uitbaggering volgens 4-2.1.2.2 met verwijdering voor gebruik buiten de werf, in deze post is de afvoer en verwerking van deze gronden inbegrepen.
* Post 375: specificatie betreffende de afvoergoten:
1. Beschrijving
Het geprefabriceerde kanaal is vervaardigd uit polyesterbeton of uit HDPE (al dan niet gerecycleerd).
Het afdekrooster, met mazen 20/30, is vervaardigd uit nodulair gietijzer.
Het rooster voldoet aan de belastingsklasse D400 kN volgens de Europese norm EN1433.

2. Vorm en afmetingen
De nominale lengte wordt bepaald door de fabrikant doch is minimum 0,75 en max. 1,00 m. De nominale breedte van de afvoergoot bedraagt:
- binnenafmeting: 200 mm
- buitenafmeting: 235 tot 260 mm.


3. Kenmerken van de uitvoering

Het binnenprofiel van de watergreppels dient uitgevoerd met verval. De elementen worden koud tegen elkaar geplaatst. De uiteinden van de greppels worden afgedicht met aangepaste geprefabriceerde hulpstukken van beton.
De fundering is van schraal beton en heeft een dikte van 25 cm en een breedte die gelijk is aan de uitwendige breedte van de greppels + 2 x 10 cm.
De greppels worden derwijze geplaatst dat ze 1 cm lager komen dan de aanliggende verharding.
De aanvulling van de bouwsleuf wordt uitgevoerd met zandcement.
De verbinding van de kolk met de afvoerleiding naar de riool is waterdicht.


4. Meetmethode der hoeveelheden
Geprefabriceerde lijnvormige afvoergoten met metalen rooster worden per meter opgemeten. De
straatkolken worden afgetrokken.
Inbegrepen in deze post is het grondwerk, de fundering, de kolken en het waterdicht aansluiten van de kolken op de riolering ea. bijhorende werkzaamheden.
de tekst onder "Doel van de aanneming" wordt vervangen door
De opdracht kadert in het wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen en omvat de werken voor het aanpassen van het hiernavolgende kruispunten:
Kruispunt Brusselsesteenweg (N202) – ’s Gravenmolenstraat
Kruispunt Brusselsesteenweg (N202) – De Merodestraat
Kruispunt Brusselsteenweg (N202) – Lagesteenweg

De werken omvatten zowel rioleringswerken als oppervlaktewerken (vervangen van de bestaande verhardingen) en dit van gevel tot gevel.

Daarnaast omvatten zij eveneens:
- De delen tussen de kruispunten op de N202 worden tevens volledig vernieuwd dit zowel wat betreft riolering als verhardingen.
- Langs de Brusselsesteenweg vanaf De Merodestraat tot de Spaanse Lindenbaan wordt de aanleg van een nieuw fietspad voorzien en wordt de bestaande verharding vernieuwd door vervanging van de toplaag. Een as-verschuiving is voorzien in de rijweg.
- De duiker van de Maalbeek (2de cat.) onder de N202 wordt vervangen.
- Aan de duiker van de Bruinborrebeek (3de cat.) worden herstellingswerken uitgevoerd (tenzij tijdens de uitvoering blijkt dat hij vervangen moet worden).
- Daarnaast wordt in de N211 of de Wolvertemsesteenweg tussen de Brusselsesteenweg en de Kloosterdam een nieuwe RWA-riolering aangelegd, er wordt afwaarts t.h.v. de Kloosterdam de bestaande buffergracht op het domein van de gemeente vergroot. Tevens worden de bestaande verhardingen vernieuwd.

Vervanging duiker als geraamde som
Indien bij de uitvoering van de werken blijkt dat de duiker over de Bruinborrebeek zich in een zodanig slechte staat bevindt dat hij vervangen moet worden, moet een berekening uitgevoerd worden van de nieuwe duikerconstructie (inclusief eventuele fundering, grondmechanische proeven, ed). De werken ter vervanging van de duiker over de Bruinborrebeek worden in de meetstaat opgenomen als een geraamde som vermits de noodzaak of omvang ervan pas bepaald kan worden tijdens uitvoering der werken. De opdrachtnemer kan geen rechten ontlenen aan de opname van deze geraamde som in de meetstaat, met andere woorden bij niet-uitvoering van deze post heeft de opdrachtnemer geen recht op enigerlei schadeloosstelling. Indien de duiker zou moeten worden vervangen, zullen de herstellingswerken zoals hierboven beschreven uiteraard niet uitgevoerd worden, wat evenmin kan leiden tot enigerlei schadeloosstelling van de opdrachtnemer. De posten 505 tem 507 en 509 tem 516 in de meetstaat vallen dan weg.
Enkel het Agentschap Wegen en Verkeer kan beslissen of de duiker over de Bruinborrebeek wordt hersteld of vervangen.
de tekst onder "Beschrijving der werken" ivm het puntje van de Bruinborrebeek wodt vervangen door:
Herstellingswerken aan of vervanging van de ingebuisde Bruinborrebeek (onder N202)