Rectificatie

Gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingwerken op onbevaarbare waterlopen van de 1e categorie in de buitendienst Antwerpen: Mark, Weerijs en Antitankgracht

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Milieumaatschappij
Nationaal identificatienummer
BE0887290276
Postadres
Dr. De Moorstraat 24-26
Plaats
Aalst
Postcode
9300
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Luc Van Craen
Telefoon
+32 32058132
E-mail
l.vancraen@vmm.be
Fax
+32 52711078

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vmm.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingwerken op onbevaarbare waterlopen van de 1e categorie in de buitendienst Antwerpen: Mark, Weerijs en Antitankgracht

Referentienummer: VMM-PPP117-198/7024/L2017R000-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45246000 - Werkzaamheden voor rivierdebietregeling en hoogwaterbeheersing

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535408

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen De inschrijving moet geldig blijven tot:15/03/2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!