Rectificatie

Omgevingswerken verkaveling Langveld te Opglabbeek

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Landwaarts CVBA
Nationaal identificatienummer
0401.334.134_22103
Postadres
Dieplaan 57
Plaats
Genk
Postcode
3600
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Ellen Vankevelaer
Telefoon
+32 89323086
E-mail
ellen.vankevelaer@landwaarts.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.landwaarts.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313894

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Omgevingswerken verkaveling Langveld te Opglabbeek

Referentienummer: Sociale Bouwmaatschappij-0FEB4CF6-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

- Opbraakwerken
- Grondwerken
- De aanleg van beperkte riolering
- De aanleg van lijnvormige elementen
- De aanleg van verhardingen in kleinschalige materialen
- De groenaanleg en groenonderhoud

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-519248

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Overige nadere inlichtingen

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming kunnen niet via elektronische weg worden ingediend. Aanbestedingsdocumenten worden ook in ander formaat als bijlage toegevoegd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1687 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!