Stadsbestuur Lier
Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het aanstellen van een restauratiepool van ontwerpers voor architectuuropdrachten en studieopdrachten op het grondgebied van Lier.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stadsbestuur Lier
Nationaal identificatienummer
BE 0207 502 301
Postadres
Paradeplein 2 bus 1
Plaats
Lier
Postcode
2500
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw An Lammens
Telefoon
+32 38000315
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.lier.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Technisch Bureau - gebouwen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Paradeplein 2 bus 1
Plaats
Lier
Postcode
2500
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Stéphanie 'd Hulst
Telefoon
+32 38000370
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.lier.be
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/644/J0/2019

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor het aanstellen van een restauratiepool van ontwerpers voor architectuuropdrachten en studieopdrachten op het grondgebied van Lier.

Referentienummer:   2019/543

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79311000 - Uitvoeren van studies

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Aanstellen pool ontwerpers ikv architectuuropdrachten

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79311000 - Uitvoeren van studies
45212350 - Gebouwen met bijzondere historische of architectonische waarde
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE212 - Arr. Mechelen

Voornaamste plaats van uitvoering:   Grondgebied Lier en Koningshooikt, 2500 Lier

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Niet gespecifieerd

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Aanstellen pool ontwerpers ikv studieopdrachten - beheersplannen

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79311000 - Uitvoeren van studies

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE212 - Arr. Mechelen

Voornaamste plaats van uitvoering:   Grondgebied Lier en Koningshooikt, 2500 Lier

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Niet gespecifieerd

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

Aanstellen pool ontwerpers ikv studieopdrachten - bestemmings-en herbestemmingsonderzoek

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79311000 - Uitvoeren van studies

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE212 - Arr. Mechelen

Voornaamste plaats van uitvoering:   Grondgebied Lier en Koningshooikt, 2500 Lier

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Niet gespecifieerd

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Enkel voor perceel 1: Studiekwalificaties, beroepservaring van de projectleider/leidend architect
2. Enkel voor perceel 1: Referentielijst van uitgevoerde projecten aan met waardevol erfgoed
3. Enkel voor perceel 1: Relevante referenties van het architectenbureau
4. Enkel voor perceel 2: Technische bekwaamheid van de kandidaat
5. Enkel voor perceel 2: Relevante referenties van het bureau
6. Enkel voor perceel 3: Technische bekwaamheid van de kandidaat
7. Enkel voor perceel 3: Relevante referenties van het bureau

Eventuele minimumeisen:

1. Voor deze opdracht is de aanbestedende overheid op zoek naar kandidaten die over de beste studiekwalificaties, beroepservaring en bekwaamheid beschikken om architectuuropdrachten, zoals voorgesteld in deze restauratiepool met de nodige vakkennis uit te voeren. De kandidaat voegt hiervoor de curriculum vitae en diploma’s van de architecten, die fungeren als projectleider/leidend architect die betrokken zullen worden bij de architectenopdracht toe. Er worden maximaal 3 projectleiders voorgesteld zoals onderstaand omschreven. Werfervaring met waardevol erfgoed wordt als essentieel onderdeel van de ervaring beschouwd van de projectleider/leidend architect. De minimale eisen waaraan de projectleider/leidend architect moet voldoen zijn: - de projectleider/leidend architect heeft minimaal het diploma van architect; - de projectleider/leidend architect toont minimaal 10 jaar ervaring (zonder stage) aan met waardevol erfgoed door middel van een bewijs van relevante opleiding en/of door middel van het vermelden van 3 relevante referenties in zijn cv en toont duidelijk zijn leidende taak bij elke referentie aan; - de projectleider/leidend architect heeft minstens al één project uitgevoerd conform de wet op de overheidsopdrachten. Hij toont dit aan bij de voornoemde referenties in de CV, of onder de referenties bedoeld onder selectiecriterium 2, hierna. De CV’s – met inbegrip van de referenties – van de maximaal 3 projectleiders mogen maximaal 2 blz. A4 per persoon in beslag nemen. Enkel de eerste drie CV’s van projectleiders worden gelezen.
2. De kandidaat levert een referentielijst aan van alle uitgevoerde projecten aan met waardevol erfgoed tijdens de laatste tien jaar met vermelding van de datum (oplevering) en van de publiekrechtelijke of privaatrechtelijk instantie waarvoor zij bestemd waren. Ook de betrokken projectleider/leidend architect moet worden vermeld. De referentielijst mag niet meer dan 4 blz. A4 in beslag nemen.
3. De kandidaat illustreert zijn algemene deskundigheid (ontwerpkwaliteiten, erfgoedkennis, conceptueel vermogen, relevante ervaring, geïntegreerde werking, ….) met betrekking tot de specifieke architectuuropdrachten aan de hand van exact 3 relevante referenties, die aan de volgende minimumeisen voldoen: - minimum 1 referentie moet door 1 van de voorgestelde projectleiders zijn uitgevoerd. Wij aanvaarden hierbij referenties van projectleider/leidend architect zelf, ongeacht diens werkgever; - minimum 1 referentie is uitgevoerd met een restauratie- of onderhoudspremie of een erfgoedpremie volgens standaard –of bijzondere procedure in de laatste 10 jaar. Er moet attest van goede uitvoering worden aangeleverd. De contactgegevens van de opdrachtgever worden toegevoegd; - 1 referentie is in combinatie met nieuwbouw, uitgevoerd tijdens de laatste tien jaar, en met minimaal voorlopige oplevering van de restauratiewerkzaamheden. Volgende punten moeten worden aangetoond met de referentieopdracht: - Architecturale kwaliteit: het creëren, binnen de bestaande context, van meerwaarde op gebied van architecturale beleving, comfort, … - Erfgoedwaarde: het interpreteren van erfgoedwaarde. - De keuze van de technieken en materialen aangewend in functie van de specifieke eigenheid van het project (de verbouwing, renovatie, herstel, inrichting…) en waarom. - Het integreren en realiseren van duurzaamheid in brede zin: o Energetisch (energieverbruik, alternatieve energiebronnen) o Economisch (ruimtegebruik, flexibiliteit, materiaalkeuze) o Sociaal (‘breed’ gebruik van ruimten, constructies en gebouwen) - Relevantie voor deze raamovereenkomst: een referentievoorbeeld kan om zeer verscheiden redenen relevant zijn, zoals een zelfde type programma, wijze van aanpak, omgang met een bestaande context e.d. De kandidaat beargumenteert deze relevantie. De voorstelling van iedere referentieopdracht bestaat uit: - een projectfiche waarop de algemene gegevens worden ingevuld; - een beknopte besc...(zie opdrachtdocumenten)

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen:   ja

Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst:   5

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   21-06-2019

Plaatselijke tijd:   09:30

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   19-10-2019

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   21-06-2019

Plaatselijke tijd:   09:30

Plaats:   Stadskantoor Dungelhoeff, Paradeplein 2 bus 1 te 2500 Lier

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Het type raamovereenkomst is verschillend per perceel. De raamovereenkomst zal worden uitgevoerd ten dele zonder opnieuw tot mededinging op te roepen en ten dele met een nieuwe oproep tot mededinging tussen de deelnemers.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad Van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-05-2019