De Oostendse Haard
Aankondiging van een opdracht

Vervangen poorten Bredene werf 05-06 woningen

De opdracht is het vervangen van kantelpoorten door sectionale poorten en wordt gegund bij wijze van een openbare aanbesteding.
De werken moeten uitgevoerd worden in 93 woningen in de volgende straten: Breendonklaan, Frans Halsplein, Frans Halsstraat, Jan Van Eyckstraat, Maurice Lagravierestraat, Noord-Edestraat, Noordhofstraat en Pieter Breugelstraat. .

Publicatiedatum
02-12-2016
Deadline
20-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45421148 - Plaatsen van poorten
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Oostendse Haard
Postadres
Nieuwpoortsesteenweg 205, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Vanessa Vens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Economische en financiële draagkracht

* Een bewijs van een verzekering tegen beroeprisico´s.
* Verzekering tegen arbeidsongevallen

Eventuele minimumeisen:

* Een bewijs van een verzekering tegen beroeprisico´s.

Vakbekwaamheid

Veiligheidsvoorschriften voor aannemers.

Eventuele minimumeisen:

Veiligheidsvoorschriften voor aannemers.
Vereiste erkenning: D20 (Metalen schrijnwerk), Klasse 2