Rectificatie

Antwerpen - Kronenburgstraat - Van Craesbeeckstraat: uitvoering ambtshalve bodemsaneringswerken voormalige gasfabriek

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Stationsstraat 110
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 15284511
E-mail
joke.rottiers@ovam.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ovam.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292232

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Antwerpen - Kronenburgstraat - Van Craesbeeckstraat: uitvoering ambtshalve bodemsaneringswerken voormalige gasfabriek

Referentienummer: OVAM-DOS 5977 - BN171004-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45112340 - Bodemsanering

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van deze opdracht is de uitvoering van ambtshalve bodemsaneringswerken op een voormalig gasfabrieksterrein.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535753

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er werd een gewijzigde versie van het bestek opgeladen. De datum onder punt 2.3.6 in het bestek werd gecorrigeerd.