Rectificatie

4900001877 - Verfwerken aan de 70 kV-lijn Gerdingen - Maaseik

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Infrax cvba, die optreedt in naam en voor rekening van Infrax Limburg, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Inter-media, Iveg, PBE en Riobra
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Gouverneur Verwilghensingel 32
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
NUTS-code
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
May Denier - Lydia Vandezande
Telefoon
+32 11266350
E-mail
publicaties@infrax.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.infrax.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

4900001877 - Verfwerken aan de 70 kV-lijn Gerdingen - Maaseik

Referentienummer: Infrax(nuts)-4900001877: Verfw. 70kV-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45442121 - Schilderen van installaties

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht betreft onderhouds- en schilderwerken aan de 70 kV-lijn van Gerdingen - Maaseik. In totaal dienen er 61 masten geschilderd te worden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534718

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 15-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Vraag en antwoord document.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2395 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!