Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Bouw van een kaaimuur aan de oostzijde van het Boudewijnkanaal te Zeebrugge. Bestek 1 van 2017

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
30-11-2017
Publicatiedatum
02-12-2017
Deadline
11-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45241000 - Havenbouwwerkzaamheden
45241100 - Bouwen van kades
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij van de Brugse Zeehaven N.V.
Postadres
P. Vandammehuis - Isabellalaan 1
Plaats
Zeebrugge
Postcode
8380
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer ir. Frederik Sanders
E-mail
fs@mbz.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: B (Waterbouwkundige werken), Klasse 8

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2387 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!