Gemeente Herent
Aankondiging van een opdracht

Aanleg speelterrein 'Helse Heuvels' aan Hogebeek + bouw paviljoen + bouw voetgangersbrug

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Herent
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Spoorwegstraat 6
Plaats
Herent
Postcode
3020
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer College van burgemeester en schepenen
Telefoon
+32 16853020
E-mail
[email protected]
Fax
+32 16853160

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.herent.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Atelier Parkoer - Bert van Looveren
Nationaal identificatienummer
0876 264 940
Postadres
Apollostraat 69
Plaats
Berchem
Postcode
2600
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Bert Van Looveren
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.parkoer.be
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/950/0O/2019

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanleg speelterrein 'Helse Heuvels' aan Hogebeek + bouw paviljoen + bouw voetgangersbrug

Referentienummer:   950 - Speelterrein Helse Heuvels

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45112700 - Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Omgevingswerken: aanleg speelterrein + grondwerk

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45112700 - Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE242 - Arr. Leuven

Voornaamste plaats van uitvoering:   Termerestraat

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel 1 - Omgevingswerken:
• Grondwerk (afgravingen en ophogingen) voor het maken van een speelterrein;
• Grondwerk voor uitgraven bouwput voor het paviljoen en de voetgangersbrug, en de wederaanvulling;
• Aanleg van verhardingen in beton, dolomiet en speelzand;
• Plaatsen van speeltoestellen in robiniahout en staal;
• Plaatsen van natuurlijke speelaanleidingen in stammenhout en of rotsplaten;
• Boren van grondwaterput en installatie van handpompen;
• Plaatsen van wachtbuizen voor nutsleidingen;
• Plaatsen van zitmeubilair, draadafsluitingen en poorten;
• Aanplant van bomen;
• Inzaaien van bloemenweide en maaien ervan.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   40

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Vereiste opties (Zie bestek en meetstaat.)

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Bouw paviljoen- BASIS: gevelafwerking: regelwerk in hout, gevelbekleding in slagvaste polycarbonaatplaat en borstwering in staal

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45112700 - Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur
45212170 - Bouwen van gebouw voor ontspanningsdoeleinden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE242 - Arr. Leuven

Voornaamste plaats van uitvoering:   Termerestraat

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel 2 - Paviljoen: BASIS
• Grondwerk voor uitgraven bouwput en de wederaanvulling is opgenomen in perceel 1, aannemer van perceel 2 dient de grondwerken te coördineren;
• Aanvoeren van scherp zand als grondverbetering;
• Plaatsen watermeterput;
• Bouwen van de structuur in beton bestaande uit:
• Funderingsplaat, kolommen, vloerplaat in predallen, prefabtrap;
• Dakdichting in bitumineuze afwerking en dakwaterafvoeren;
• Gevelafwerking:
• BASIS: Regelwerk in hout, gevelbekleding in slagvaste polycarbonaatplaat en borstwering in staal;
• Plaatsen van een dubbele schuifpoort;
• Plaatsen van keramische tegels op tegeldragers;
• Installatie van een buitenkraan en drinkfontein;
• Installatie van stopcontacten en verlichting.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   50

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   ja

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

Bouw voetgangersbrug

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45112700 - Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur
45221113 - Bouwen van voetgangersbrug

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE242 - Arr. Leuven

Voornaamste plaats van uitvoering:   Termerestraat

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel 3 - voetgangersbrug:
• Grondwerk voor uitgraven bouwput en de wederaanvulling;
• Droogzuiging indien nodig;
• Bouwen van fundering in zandcement en landhoofden in beton;
• Bouwen van een brugdek in beton;
• Plaatsen van borstwering in staal.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   20

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
• niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;
• niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
• geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem.
De Belgische inschrijvers moeten dit aanvragen bij de FOD Justititie - Directoraat-generaal - Rechterlijke organisatie - Centraal strafregister - e-adres: [email protected]
Indien uw bedrijf zijn sociale bijdragen niet via de RSZ betaalt, moet u een attest bijvoegen dat uw bedrijf in orde is met zijn sociale bijdragen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Verzekering tegen beroepsrisico's.

Eventuele minimumeisen:

1. Verzekering tegen beroepsrisico's

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. De inschrijver bewijst zijn technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van drie referenties van opdrachten die
gedurende de laatste vijf jaar werden verricht van gelijkaardige werken met vergelijkbare complexiteit, waarbij de inschrijver als hoofdaannemer optrad.
Elke referentie wordt gestaafd met: een omschrijving van het project, bouwheer en locatie; de totale aanbestedingssom; voorziene en effectieve uitvoeringstermijn; datum en bewijs van oplevering of andere bewijs van goede uitvoering.
Indien de inschrijver meer dan drie projecten indient, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht enkel de drie projecten in overweging te nemen die het meest vooraan in de documentatiebundel zijn opgenomen.
2. De aannemer stelt een ervaren werfleider of ploegbaas aan (in overeenstemming met de aard van de werf) die dagelijks aanwezig is en de coördinatie en leiding van de werf organiseert en die steeds onmiddellijk kan optreden als zich moeilijkheden voordoen.
De inschrijver voegt een bewijs toe aan zijn offerte dat de werfleider minimum vijf jaar ervaring heeft in de sector.
3. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven, samen met een lijst onderaannemers waaruit gekozen zal worden en referenties waaruit blijkt dat deze onderaannemers ervaring hebben met vergelijkbare werken en deze naar behoren hebben uitgevoerd.

Eventuele minimumeisen:

1. Drie referenties van opdrachten gedurende de laatste vijf jaar.
2. Werfleider met minimum vijf jaar ervaring in de sector.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2
D (Bouwwerken), Klasse 1

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   10-09-2019

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   08-01-2020

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   10-09-2019

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   Gemeentehuis

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-07-2019