Rectificatie

S - A - erkend asbestverwijderaar - Antw

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Stationsstraat 110
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 15284511
E-mail
joke.rottiers@ovam.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ovam.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288292

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

S - A - erkend asbestverwijderaar - Antw

Referentienummer: OVAM-DOS 5962 - BN170718-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45262660 - Verwijderen van asbest

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van deze opdracht bestaat uit de verwijdering van het asbest d.m.v. couveusezakmethode of de methode van de hermetisch afgesloten zone

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532570

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
21-11-2017 11:15
Te lezen:
28-11-2017 14:45

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
21-11-2017 11:15
Te lezen:
28-11-2017 14:45

Overige nadere inlichtingen

Er werd een gewijzigde inventaris opgeladen. De vorige versie vervalt. De wijzigingen hebben betrekking op volgende posten: Post 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1.4, 4.4.4.3, 4.4.5.3, 4.4.32.7, 4.4.32.8, 4.4.32.9, 4.5.7, 4.5.8, 4.5.9., wordt stuk vervangen door m² Post 4.4.6.3 wordt stuk vervangen door lm Post 4.4.17.1 wordt VH stuk Post 4.4.17.1.1 werd geschrapt

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2345 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!