Stad Mechelen
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Keerdok / Eandissite Mechelen : Marktverkenning exploitatie parkeergebouw Eandistip

De Keerdok/Eandissite in Mechelen zal de komende jaren herontwikkelen tot een duurzame woonwijk. Binnen deze herontwikkeling wenst de Stad Mechelen een overheidsopdracht in de markt te zetten waarbij een ontwikkelaar een onderdeel, nl. een eigendom van Eandis gelegen binnen het deelgebied Eandistip en een eigendom van de stad gelegen binnen het deelgebied Rode Kruisplein, zal aankopen met daaraan gekoppeld een bouwverplichting.
Via een MARKTVERKENNING wil de Stad Mechelen evenwel de mening van de markt kennen in welke mate het haalbaar is dat zij aan de verkoop van de gronden, naast de bouwverplichting, tevens een exploitatieverplichting zou koppelen en opleggen aan de ontwikkelaar tot de uitbating van de op te richten parking.
Bestek en aanvullende documenten zijn verkrijgbaar op: Url: www.mechelen.be/eloket-marktverkenningeandistip
Afdeling Projecten en planning, Grote Markt 21, 2800 Mechelen, 015/297912, [email protected]
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:
Online deelnemingsformulier: www.mechelen.be/eloket-marktverkenningeandistip
Afdeling Projecten en planning, Grote Markt 21, 2800 Mechelen, 015/297912, [email protected]
De huidige marktverkenning heeft tot doel de randvoorwaarden te kunnen bepalen van een door de Stad Mechelen op korte termijn uit te schrijven overheidsopdracht.
Uw schriftelijke en mondelinge antwoorden worden in een syntheserapport verwerkt. Dit syntheserapport zal publiek gemaakt worden en gevoegd worden bij de opdrachtdocumenten.
Het rapport zal worden opgesteld met eerbiediging van de privacy. Het rapport zal een synthese bevatten van de elementen die naar voren zijn gekomen uit de marktraadpleging. In het bijzonder zal deze kunnen dienen voor de Stad Mechelen om de randvoorwaarden van de Opdracht in functie van een uit te schrijven overheidsopdracht, te verfijnen en/of bij te sturen.
Uw deelname aan de marktverkenning mag en kan echter nooit een invloed hebben op de door de Stad Mechelen uit te schrijven overheidsopdracht(en) wat betreft de noodzakelijke transparantie en de eerlijke mededinging.
De stad Mechelen streeft ernaar de volgende timing aan te houden in het kader van deze marktverkenning:
- lancering marktverkenning: uiterlijk 14 december 2016
- uiterlijk indienen van de antwoorden op de vragenlijst: 18 januari 2017
- eventuele aanvullende gesprekken: 18 januari – 25 januari 2017

Publicatiedatum
14-12-2016
Deadline
18-01-2017 om 16:30
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Mechelen
Postadres
Grote Markt 21, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
De heer Koert Hendrickx

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

.

Economische en financiële draagkracht

.

Eventuele minimumeisen:

.

Vakbekwaamheid

.

Eventuele minimumeisen:

.