citydev.brussels (G.O.M.B.)
Rectificatie

Design & Build voor de inrichting van de gewestelijke school voor veiligheids-, preventie- en urgentieberoepen in gebouwen A, B en C op de BLUE STAR-site in Haren

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
citydev.brussels (G.O.M.B.)
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Gabrielle Petitstraat 6
Plaats
Brussel
Postcode
1080
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Capucine STROBEL
Telefoon
+32 24225207
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.citydev.brussels

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290913

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Design & Build voor de inrichting van de gewestelijke school voor veiligheids-, preventie- en urgentieberoepen in gebouwen A, B en C op de BLUE STAR-site in Haren

Referentienummer: citydev-2017-320299989-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht betreft de aanwijzing van een projectontwerper (projectontwerperscomponent) en een aannemer (aannemerscomponent) die instaan voor het ontwerp, de bestemmingswijziging en de uitvoering van de werken voor de binnenherinrichting van de bestaande gebouwen. Die werken omvatten de plaatsing van de nodige scheidingswanden, de installatie van sanitair, de aanpassing van de HVAC- en elektriciteitsinstallaties (verlichting ...) en alle andere inrichtingswerken die noodzakelijk zijn voor de vestiging van een gewestelijke school voor veiligheidsberoepen. In totaal moet 9.483 m² worden ingericht. De opdracht omvat ook de inrichting van een oefenterrein buiten en van een beveiligde parkeerruimte.
Het voorwerp van de opdracht wordt in detail gedefinieerd in de BESCHRIJVING VAN DE GEWESTELIJKE SCHOOL VOOR VEILIGHEIDSBEROEPEN (zie bijlage 1 van het bestek).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534217

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
17-01-2018
Te lezen:
02-02-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
17-01-2018
Te lezen:
02-02-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.1.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Geraamde totale waarde
In plaats van:
1300000.00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Waarde zonder btw
In plaats van:
1300000.00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
Te lezen:
De geraamde waarde wordt bepaald in het bestek.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
Te lezen:
Artikel 5.10.5 Gronden van onregelmatigheid van de offerte van het bestek is gewijzigd.

Overige nadere inlichtingen

Een nieuwe versie van het bestek kan gedownload worden.