Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CVBA
Aankondiging van een opdracht

Herpublicatie - Gedeeltelijke afbraak, bouw en renovatie van 16 appartementen, een tentoonstellingszaal en 7 ateliers voor artiesten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CVBA
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Zomerstraat 73
Plaats
Brussel
Postcode
1050
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Aurore Malfait
Telefoon
+32 25043124
E-mail
[email protected]
Fax
+32 25043101

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.woningfonds.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   ja

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/135/VL/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Andere

I.5) Hoofdactiviteit

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herpublicatie - Gedeeltelijke afbraak, bouw en renovatie van 16 appartementen, een tentoonstellingszaal en 7 ateliers voor artiesten

Referentienummer:   2017018PP-P0018-1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

2017018PP-P0018 - Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de gedeeltelijke afbraak, de bouw en de renovatie van 16 appartementen (cvba Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), een tentoonstellingszaal en 7 ateliers voor artiesten (Gemeente Elsene) gelegen te 1050 Elsene, Wiertzstraat 21, 21A en 23.
Onderhavige opdracht is een samengevoegde opdracht in de zin van artikel 38 van de wet van 15 juni 2006. De aanbestedende overheden zijn, enerzijds de cvba Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds, de Gemeente Elsene.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   3.849.249,00

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Wiertzstraat 21, 21A en 23 te 1050 Elsene

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

voir II.1.4

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   350

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie bijzonder bestek 2017018PP-P0018
Art 20. Door zijn offerte in te dienen, verklaart de inschrijver zich niet in één van de gevallen bedoeld in artikel 8 van de wet van 15 juni 2006 te bevinden.
Indien de inschrijver, in eender welk stadium van de inschrijving, in één van de in die bepaling bedoelde situaties zou verkeren, dan verbindt hij zich ertoe om dat onmiddellijk aan de aanbestedende overheid te melden.
Art 21. Wordt tot de toegang van de opdracht uitgesloten, de inschrijver die zich in één van de gevallen bevindt zoals beoogd in artikel 20 van de wet van 15 juni 2006 en in artikel 61, § 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Wordt tot de toegang van de opdracht uitgesloten, de inschrijver die zich in één van de gevallen bevindt zoals beoogd in artikel 61, § 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Door deel te nemen aan de gunningsprocedure van de opdracht, verklaart de inschrijver dat hij zich niet bevindt in één van de gevallen zoals beoogd in artikel 61, § 1, noch in één van de gevallen zoals beoogd in artikel 61, § 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Art 22. § 1. De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring op eer waarin hij verklaart of hij al dan niet personeel tewerkstelt in de zin van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
§ 2. In afwijking op § 1, voor de inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 ter herziening van het wetsbesluit van 28 december 1944 met betrekking tot de sociale zekerheid van de werknemers, zal de aanbestedende overheid via elektronische middelen (‘Digiflow’ software van Fedict) de staat van de rekening van de inschrijver bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid controleren. Zij krijgt hiervoor de toelating van de inschrijver door het eenvoudige feit dat deze een offerte indient.
Indien de aanbestedende overheid, om welke reden dan ook, in de onmogelijkheid verkeert om deze controle uit te voeren, dan verbindt de inschrijver zich ertoe om bij het eerste verzoek van de aanbestedende overheid het attest over te maken.
§ 3. De inschrijver die personeel tewerkstelt dat valt onder een andere Lidstaat van de Europese Unie en dat niet wordt beoogd in § 2, voegt bij zijn aanvraag tot deelname of bij zijn offerte, naargelang het geval, een attest dat afgeleverd werd door de bevoegde overheid, waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening die is opgemaakt ten laatste op de uiterste datum voor ontvangst van de aanvragen tot deelname of van de offertes, naargelang het geval, op die datum in regel is met zijn verplichtingen betreffende de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid volgens de wettelijke bepalingen van het land waarin hij gevestigd is.
§ 4. Wanneer de kandidaat of de inschrijver personeel tewerkstelt dat zowel beoogd wordt in § 2 als in § 3, dan zijn de bepalingen van beide paragrafen toepasselijk.
§ 5. Indien de inschrijver een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid is (vennootschap van gemeen recht, tijdelijke handelsvennootschap, stille handelsvennootschap…), dan moeten alle personen waaruit deze vennootschap bestaat zich in regel stellen met de bepalingen van de voorgaande paragrafen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie bijzonder bestek 2017018PP-P0018
Art 23. Krachtens artikel 67 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, bewijst de inschrijver zijn financiële en economische draagkracht door het bewijs voor te leggen dat hij zijn jaarrekeningen heeft neergelegd op het einde van de drie laatste uitbatingsjaren.
Voor de Belgische ondernemingen zal de aanbestedende overheid zelf de controle uitvoeren door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België te raadplegen.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie bijzonder bestek 2017018PP-P0018
Art 24. De inschrijver levert het bewijs dat hij erkend is, in overeenstemming met de wet van 20 maart 1991 die de erkenning van bouwaannemers regelt, in categorie D, klasse 7 of gelijkwaardig, door een certificaat voor te leggen dat beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 70 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Art 25. De inschrijver toont zijn technische of beroepsbekwaamheid aan door:
1 werf voor nieuwbouw van woningen die werd uitgevoerd in het kader van overheidsopdrachten in de loop van de drie laatste jaren en waarvan de waarde van de bestelling overeenstemt met het bedrag van categorie D, klasse 7.
Art 26. De inschrijver is verplicht om de volledige site bezocht te hebben alvorens zijn offerte in te dienen.
Als de aard van de site en de toegankelijkheid het vereisen, dan neemt hij hiervoor contact op met de persoon die is aangeduid in artikel 8.
In de andere gevallen (bijvoorbeeld een onontgonnen terrein dat toegankelijk is vanaf de openbare weg), bezoekt hij de site op eigen initiatief, maar nadat hij de aanbestedende overheid op de hoogte heeft gebracht per gewone e-mail aan de persoon die aangeduid is in artikel 9.
Hij voegt bij zijn offerte het naar behoren gedateerd en ondertekend attest van plaatsbezoek, waarvan een modeldocument opgenomen is in de bijlage van onderhavig bestek, waarmee hij verklaart dat hij de volledige site heeft bezocht met het oog op het met kennis van zaken opmaken van zijn offerte.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), klasse 7

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   03-10-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   31-01-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   03-10-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   Vergaderzaal op het gelijkvloers van de maatschappelijke zetel, Zomerstraat 73, 1050 Brussel

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De oorspronkelijke aankondiging van de opdracht werd gepubliceerd op 27 juni 2017 (BDA bekendmakingsnummer 2017-522638) en is dus onderworpen aan de wet van 2006.
Gelieve kennis te nemen van het document « RECT-2017018PP-P0018-Rectificatif N°1-Rectificatie N°1 » en zijn bijlagen.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Tribunal de première instance de Bruxelles
Postadres
Rue des Quatre Bras, 13
Plaats
Bruxelles
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-08-2017