Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van werken aan drinkwatertoevoerleidingen

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van werken aan drinkwatertoevoerleidingen

Datum van verzending van deze aankondiging
30-06-2020
Publicatiedatum
30-06-2020
Deadline
20-08-2020
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Lieslot Loyson
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-