IVAREM
Rectificatie

Mechelen (Muizen): bouwen van een overslagstation

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
IVAREM
Nationaal identificatienummer
0267.403.264_22903
Postadres
Leuvensesteenweg 443D
Plaats
Mechelen
Postcode
2812
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jo Meskens
Telefoon
+32 15238996
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ivarem.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367145

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Mechelen (Muizen): bouwen van een overslagstation

Referentienummer: IVAREM-VUBES 1900012-F02_4

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

de nieuwbouw van een overslagstation te Muizen (Mechelen),kadastraal bekend onder 9de afdeling, sectie D, nrs. 241R16 299E 8

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-505196

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-02-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
30-06-2020 11:00
Te lezen:
02-07-2020 11:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
De inschrijving moet geldig blijven tot
In plaats van:
27-03-2021
Te lezen:
29-03-2021

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
30-06-2020 11:00
Te lezen:
02-07-2020 11:00

Overige nadere inlichtingen

Omwille van een technische storing op het platform e-tendering is er door dhr. Jo Meskens van Ivarem beslist om de opening uit te stellen tot donderdag 2 juli 2020.