Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Rectificatie

MT/00441 - Havengebied Antwerpen - Bouw van Nieuwe Boudewijnbrug

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17200
Postadres
Thonetlaan 102 - bus 2
Plaats
Antwerpen
Postcode
2050
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Björn Van de Walle
Telefoon
+32 37302558
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.maritiemetoegang.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314564

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

MT/00441 - Havengebied Antwerpen - Bouw van Nieuwe Boudewijnbrug

Referentienummer: Maritieme Toegang-00441-F02_3

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45221110 - Bruggenbouw

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Havengebied Antwerpen - Bouw van Nieuwe Boudewijnbrug

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-09-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-525418

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 172-389840

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Opgelet: De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat onderhavig Terechtwijzend bericht wijzigingen/aanvullingen aanbrengt in het bestek. Volgende documenten zijn toegevoegd: - "822_8163" - "822_8338" - "6332 C11" - "180905_TWB" - "BPO-leiding" - "Koolwaterstofleiding" - "NATO_1737-14B_zinker Kruisschans A1 as built" - "TRA-KNZL-180246 - CSOP - 1_deelopdracht 2 SOP Boudewijnbrug Antwerpen - Meerdere locaties rond Antwerpen20180817-010532" - "TRA-XWGU-180245 - CSOP - 1_deel 1 SOP infra Boudewijnbrug - Meerdere locaties rond Antwerpen20180810-042849" - "ZKBOS_002_K499-497"
Te lezen:
Opgelet: De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat onderhavig Terechtwijzend bericht wijzigingen/aanvullingen aanbrengt in het bestek. Volgende documenten zijn toegevoegd: - "822_8163" - "822_8338" - "6332 C11" - "180905_TWB" - "BPO-leiding" - "Koolwaterstofleiding" - "NATO_1737-14B_zinker Kruisschans A1 as built" - "TRA-KNZL-180246 - CSOP - 1_deelopdracht 2 SOP Boudewijnbrug Antwerpen - Meerdere locaties rond Antwerpen20180817-010532" - "TRA-XWGU-180245 - CSOP - 1_deel 1 SOP infra Boudewijnbrug - Meerdere locaties rond Antwerpen20180810-042849" - "ZKBOS_002_K499-497" Nieuwe documenten toegevoegd.

Overige nadere inlichtingen

Nieuwe documenten toegevoegd