Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Rectificatie

Rauter

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Jourdanstraat 45-55
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 25331989
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.slrb.irisnet.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282827

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Rauter

Referentienummer: SLRB-Rauter-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45210000 - Bouwen van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht heeft betrekking op de verwezenlijking van werken met bijbehorende diensten inzake ontwerp en opvolging van de werken overeenkomstig de in het programma en de technische en functionele bepalingen gedefinieerde doelstellingen.
Het project ligt in de Rauterstraat en de Bergensesteenweg 585 op de percelen gekadastreerd 1e afdeling, perceel nr. 577V2 en betreft de bouw van ongeveer 32 sociale woningen, 1100m² kantoren, 190m² werkplaatsen voor de regie en 200m² sociaal restaurant, het geheel kadert in het Gewestelijk Huisvestingsplan.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-526192

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

ERRATUM DOCUMENTEN : PLANNEN parking