Rectificatie

UITBREIDEN VAN EEN CENTRUM VOOR KINDERZORG EN GEZINSONDERSTEUNING - CKG Het Open Poortje Waasland - Watermolenstraat 22 - 9111 Belsele

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
EGUS architecten cvba
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koningin Maria Hendrikaplein 64
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Joëlle De Bock
Telefoon
+32 486135641
E-mail
jdb@egus.be
Fax
+32 92423241

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.egus.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290210

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

UITBREIDEN VAN EEN CENTRUM VOOR KINDERZORG EN GEZINSONDERSTEUNING - CKG Het Open Poortje Waasland - Watermolenstraat 22 - 9111 Belsele

Referentienummer: EGUS architecten cvba-OPEN2017-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

CKG Het Open Poortje vzw - Puttenhoflaan 25 - 2970 Schilde, wenst zijn vestiging in Belsele uit te breiden met een nieuwe vleugel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533346

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De administratieve bepalingen werden aangevuld voor de criteria waaraan voldaan moet worden indien de inschrijver zich inschrijft VOOR BEIDE LOTEN.