Rectificatie

dakrenovatie Jan Fevijn

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Scholengroep impact
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rijselstraat 3b
Plaats
Sint-Michiels Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 50800075
E-mail
michael.van.de.straete@scholengroepimpact.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.scholengroepimpact.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289911

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

dakrenovatie Jan Fevijn

Referentienummer: SGR25-ws-dakrenovatie-Jan-Fevijn-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

dakrenovatie Jan Fevijn

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534234

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
28-11-2017
Te lezen:
01-12-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D
Te lezen:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, OF: Categorie: D Categorie: D1 Categorie: D5 Categorie: D8 Categorie: D12 Categorie: D22

Overige nadere inlichtingen

- De toegang tot de overheidsopdracht wordt uitgebreid tot de volgende categorieën: Of: o D o D1 o D5 o D8 o D12 o D22 - De uiterste inschijvingsdatum wordt verlegd naar 1 december, 10h00