Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Rectificatie

R40 Sint-Lievenslaan: Bouw van een fietsonderdoorgang onder de Sint-Lievenspoort te Gent.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17466
Postadres
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Telefoon
+32 92762611
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://wegenenverkeer.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320099

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

R40 Sint-Lievenslaan: Bouw van een fietsonderdoorgang onder de Sint-Lievenspoort te Gent.

Referentienummer: AWV O-Vl-X40/R40/35-1M3D8H/18/1-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het aanleggen van een fietsonderdoorgang thv. kruispunt Sint-Lievenslaan/Keizersvest-Dierentuinlaan/Zuidparklaan en het aanpassen van de bijhorende bovenbouw.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-529759

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er werden 8 aangepaste plannen gepubliceerd op 15/10/2018. Gelieve hiermee rekening te willen houden.