GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Aankondiging van een opdracht

Tervuren KA nieuwbouw - afbraak paviljoenen

Tervuren KA nieuwbouw - afbraak paviljoenen

Publicatiedatum
06-10-2015
Deadline
12-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45111000 - Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Postadres
Willebroekkaai 36, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Daniël Morreel

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

a.Getuigschrift van erkenning als aannemer
b Uittreksel uit het strafregister van de onderneming (van de Federale Overheidsdienst Justitie)
c.Een attest niet-failissement van de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
In toepassing van het KB van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver dit attest niet bij zijn inschrijving te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
d. RSZ-attest
Door zijn inschrijving verklaart de inschrijver dat hij in orde is met zijn sociale verplichtingen.
In toepassing van het KB van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver het RSZ-attest niet bij zijn inschrijving te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Economische en financiële draagkracht

* De inschrijver dient het bewijs te leveren dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen door volgende getuigschriften voor te leggen:
- een model 276 c2 uitgereikt door de ontvanger van de Directe belastingen
* 1) Een passende bankverklaring (volgens model in bestek)
2) Het bewijs dat hij zijn verplichtingen inzake belastingen is nagekomen door middel van een recent attest uitgereikt door de administratie der directe belastingen - voor België formulier model 276C2 of gelijkwaardig voor andere EU-lidstaat.

Eventuele minimumeisen:

Zie financiële draagkracht

Vakbekwaamheid

1) Een referentielijst van 3 uitgevoerde en voltooide bouwwerken over de laatste 5 jaren die qua aard en omvang overeenstemmen met de huidige opdracht.
2) 3 getuigschriften/attesten ondertekend door de opdrachtgever/bouwheer welke minimaal vermelden :
a)het bedrag van de werken
b)de plaats van de uitvoering der werken en de aanbestedende overheid
c)Tijdstip van de uitvoering
d)of deze werken op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht volgens de regels van de kunst (+ handtekening van de aanbestedende overheid)
e)naam en adres van de uitvoerder/opdrachtnemer
3) Statistiek van arbeidsongevallen van uw bedrijf over de afgelopen laatste drie kalenderjaren of verzekeringsjaren.

Eventuele minimumeisen:

Zie technische bekwaamheid
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 1