Gemeente Dilbeek
Aankondiging van een gegunde opdracht

HR-systemen: tijdsregistratie en planning, personeelbeheersysteem en loonadministratie voor Groep Dilbeek, looptijd 10 jaar

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Dilbeek
Nationaal identificatienummer
0207507645
Postadres
Gemeenteplein 1
Plaats
Dilbeek
Postcode
1700
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Carolien Kestens
Telefoon
+32 24516849
E-mail
[email protected]
Fax
+32 24516801

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.dilbeek.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

HR-systemen: tijdsregistratie en planning, personeelbeheersysteem en loonadministratie voor Groep Dilbeek, looptijd 10 jaar

Referentienummer:   2018030

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   48450000 - Software voor tijdregistratie of human resources

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Voorwerp van deze diensten: HR-systemen: tijdsregistratie en planning, personeelbeheersysteem en loonadministratie voor Groep Dilbeek, looptijd 10 jaar.
Toelichting: Groep Dilbeek bestaat uit volgende juridische entiteiten:
• Gemeentebestuur
• OCMW
• EVA-vzw Cultuur & Samenleven Dilbeek
• EVA-vzw Sport & Gezondheid Dilbeek
• EVA-vzw kinderopvang
Plaats van dienstverlening: diverse locaties
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 “Tijdsregistratie en planning”
Perceel 2 “Personeelbeheersysteem”
Perceel 3 “Loonadministratie”
Perceel 4 “Project flexibel verlonen”

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   2.240.151,89

Munt:   EUR


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Tijdsregistratie en planning

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   48450000 - Software voor tijdregistratie of human resources

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde

Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit  / Weging:   50

Kwaliteitscriterium - Naam:   Service en ondersteuning  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Overdracht van huidige gegevens en consultatie archief  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Personeelbeheersysteem

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   48450000 - Software voor tijdregistratie of human resources

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde

Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit  / Weging:   50

Kwaliteitscriterium - Naam:   Service en ondersteuning  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Overdracht van huidige gegevens en consultatie archief  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

Loonadministratie

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   48450000 - Software voor tijdregistratie of human resources

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde

Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit  / Weging:   50

Kwaliteitscriterium - Naam:   Service en ondersteuning  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Overdracht van huidige gegevens en consultatie archief  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 4

II.2.1) Benaming

Project flexibel verlonen

Perceel nr.:   4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   48450000 - Software voor tijdregistratie of human resources

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde

Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit  / Weging:   50

Kwaliteitscriterium - Naam:   Service en ondersteuning  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Overdracht van huidige gegevens en consultatie archief  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 054-119524

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2018030

Perceel nr.:   1

Benaming:   Tijdsregistratie en planning

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   neen

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   ja

Referentie van de aankondiging:   2018-507379


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2018030

Perceel nr.:   2

Benaming:   Personeelbeheersysteem

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

18-01-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   3

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
SD Worx Belgium
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Brouwersvliet 2
Plaats
Antwerpen
NUTS-code
BE
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 92640251
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   370.933,77 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2018030

Perceel nr.:   3

Benaming:   Loonadministratie

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 3

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

18-01-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   3

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
SD Worx Belgium
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Brouwersvliet 2
Plaats
Antwerpen
NUTS-code
BE
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 92640251
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.799.458,12 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2018030

Perceel nr.:   4

Benaming:   Project flexibel verlonen

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 4

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

18-01-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   3

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
SD Worx Belgium
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Brouwersvliet 2
Plaats
Antwerpen
NUTS-code
BE
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 92640251
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   69.760,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetensschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   De vernietigingsprocedure kan voor de Raad van State op grond van artikel 14 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, hierna “Wet rechtsbescherming” genoemd, worden ingesteld. De vordering tot nietigverklaring dient te worden ingesteld binnen een termijn van 60 dagen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de feitelijke kennisname van de bewuste rechtshandeling. Een procedure tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan op grond van artikel 15 Wet rechtsbescherming voor de Raad van State worden ingesteld. De procedure tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid dient te worden ingesteld binnen een termijn van 15 dagen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de feitelijke kennisname van de bewuste rechtshandeling

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-01-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-