Infrabel - ICT
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Opdracht 7033016001: raamovereenkomst voor de binnenbekabeling van technische gebouwen van Infrabel over het hele Belgische grondgebied

Raamovereenkomst voor de binnenbekabeling van technische gebouwen van Infrabel over het hele Belgische grondgebied:
- afwerking van glasvezelkabels in gebouwen
- gestructureerde bekabeling en plaatsen van datakasten
- voedingsbekabeling

Publicatiedatum
05-12-2016
Deadline
09-01-2017 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45314300 - Aanleg van kabelinfrastructuur
45314310 - Leggen van kabels
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - ICT
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Lamote Hannelore Inge
Ter attentie van
Wim Rens

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat voegt bij zijn aanvraag tot deelneming:
• De kandidaat die personeel tewerkstelt onder de Belgische sociale zekerheid: een attest van de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de vereisten inzake de betaling van zijn bijdragen
voor de sociale zekerheid (art. 67 § 1 van het KB van 16/07/2012);
• De kandidaat die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt: een attest uitgereikt
door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling
van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij
gevestigd is (art. 67 § 2 van het KB van 16/07/2012);
• De Belgische kandidaat: een 'fiscaal attest in het kader van overheidsopdrachten' overeenkomstig artikel 68
van het KB plaatsing van 16/07/2012, afgeleverd door de Algemene Administratie Inning en Invorderingen,
NOGA - Toren A, 17e verdieping, Koning Albert II-laan 33 bus 43, 1030 Schaarbeek, tel. 02 575 80 80, e-mail:
[email protected], maximum 15 dagen voor de uiterste datum van indiening van de kandidaturen;
• De kandidaat van een andere lidstaat: een attest waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan zijn fiscale
verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is (art. 68 § 2 van het KB van 16/07/2012).

Vakbekwaamheid

De kandidaten moeten:
1) het bewijs leveren dat ze erkend zijn in ondercategorie P1, klas 6 of hoger
2) een door Infrabel ICT gekwalificeerd aannemer zijn voor de uitvoering van plaatsingswerken met blaastechniek of een overeenkomst voorleggen met een door Infrabel ICT gekwalificeerd aannemer voor de uitvoering van plaatsingswerken met blaastechniek
3) een door Infrabel ICT gekwalificeerd aannemer zijn voor de uitvoering van de afwerking van glasvezelkabels of een overeenkomst voorleggen met een door Infrabel ICT gekwalificeerd aannemer voor de uitvoering van de afwerking van glasvezelkabels
4) een lijst opsturen van referenties van gelijkaardige werken:
- minstens drie (3) referenties van ten minste klasse 2 (Belgische, Europese, andere) waarmee de verwezenlijking wordt aangetoond van opdrachten m.b.t. gestructureerde bekabeling die ze sinds 1 januari 2010 tot een goed einde hebben gebracht
- minstens drie (3) referenties van ten minste klasse 2 (Belgische, Europese, andere) waarmee de verwezenlijking wordt aangetoond van opdrachten m.b.t. plaatsing met blaastechniek en afwerking van glasvezelkabels die ze sinds 1 januari 2010 tot een goed einde hebben gebracht.
Bij de aanvragen tot deelneming moeten verplicht attesten van klanten worden gevoegd evenals een duidelijke en volledige beschrijving van die referenties (begin- en einddatum, omvang van het project, contractuele interventie- en reparatietermijnen, contactpersonen en hun gegevens enz.) en de exacte rol worden vermeld van de kandidaat in het kader van de verwezenlijking van het project (maximaal 2 pagina’s per referentie).