Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Rectificatie

Overheidsopdracht voor werken van de Florair 2 en 3 te 1090 Brussel

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Nationaal identificatienummer
0227.581.301_26661
Postadres
Jourdanstraat 45-55
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
R. HADAD
Telefoon
+32 25331911
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.slrb.brussels/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=305052

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Overheidsopdracht voor werken van de Florair 2 en 3 te 1090 Brussel

Referentienummer: SLRB-Marché de travaux des Florairs 2 et 3 -F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Gebouwschilrenovatie en conformiteitswerken in de sociale huisvestingsgebouwen Florair 2 en 3 (van 11verdiepingen en 180 sociaalwoningen), Guillaume de Greeflaan 2 en 3 te 1090 Brussel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-04-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-509645

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 068-150171

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-04-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

ERRATUM DOCUMENTEN : De opdrachtdocumenten met betrekking tot de opdracht FLORAIR 2 en 3 zijn beschikbaar via de Dropboxlink. Gelieve geen rekening te houden met de andere documenten.