Rectificatie

Overheidsopdracht voor werken van de Florair 2 en 3 te 1090 Brussel

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Nationaal identificatienummer
0227.581.301_26661
Postadres
Jourdanstraat 45-55
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
R. HADAD
Telefoon
+32 25331911
E-mail
prl@slrb.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.slrb.brussels/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=305052

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Overheidsopdracht voor werken van de Florair 2 en 3 te 1090 Brussel

Referentienummer: SLRB-Marché de travaux des Florairs 2 et 3 -F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Gebouwschilrenovatie en conformiteitswerken in de sociale huisvestingsgebouwen Florair 2 en 3 (van 11verdiepingen en 180 sociaalwoningen), Guillaume de Greeflaan 2 en 3 te 1090 Brussel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-04-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-509645

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 068-150171

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-04-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

ERRATUM DOCUMENTEN : De opdrachtdocumenten met betrekking tot de opdracht FLORAIR 2 en 3 zijn beschikbaar via de Dropboxlink. Gelieve geen rekening te houden met de andere documenten.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!