Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

PG0007-20324G - Bodemsaneringswerken 2e fase op de site Wissenhage/Wondelgemse Meersen te Gent

De uit te voeren werken betreffen bodemsaneringswerken op de site Wissenhage/Wondelgemse Meersen te Gent.
Bodemsaneringswerken fase II
Deze opdracht omvat onder meer:
- Inrichten, beheren en opruimen van een werfgebonden tussentijdse opslagplaats (B-TOP)
- Aanleg en eventueel opbraak van een tijdelijke werfweg.
- Plaatselijk rooien van bomen
- Plaatsen van piëzometerbuizen, uitvoeren van luchtmetingen, indringingsproeven en plaatproeven.
- Selectief afgraven van verontreinigde zones in fasen, afvoeren, storten, reinigen, aanvullen en nivelleren
- Grondwatertafelverlaging met openput bemaling, installeren en aansluiten van leidingen
- Mobilisatie, huur en demobilisatie van een grondwaterzuiveringsinstallatie (GWZI) (grondwaterzuivering vóór lozing).


Datum van verzending van deze aankondiging
28-08-2017
Publicatiedatum
28-08-2017
Deadline
13-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45112340 - Bodemsanering
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jan De Craene
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja