Stad Herentals
Aankondiging van een opdracht

Wegen- en rioleringswerken Markgravenstraat

Wegen- en rioleringswerken Markgravenstraat

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
30-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Herentals
Postadres
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Sigrid Roodhooft

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Moet worden uitgesloten van deelneming aan de Opdracht, in welk stadium van de
procedure ook, de inschrijver die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, waarvan de
Aanbestedende Overheid kennis heeft, veroordeeld is voor:

1. deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in art. 324bis van het Strafwetboek;
2. omkoping als bedoeld in art. 246 van het Strafwetboek;
3. fraude als bedoeld in art. 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de
financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
4. witwassen van geld als bedoeld in art. 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van
het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme.

Kan uitgesloten worden van toegang tot de Opdracht, in welk stadium van de procedure ook, elk 13/48 Projectnummer: be0116.000879
Opgesteld door: SDE
be0116.000879.0120_btk_a.docx
basisteamlid dat deel uitmaakt van de aanvraag tot deelneming:

1. die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft
gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand
verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale
reglementeringen;
2. die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening
aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een
gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen;
3. die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor
een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
4. die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan;
5. die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale
zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 van het Koninklijk Besluit
van 15 juli 2011;
6. die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die
van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het
Koninklijk Besluit van 15 juli 2011;
7. die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij
het verstrekken van inlichtingen inzake het toegangsrecht of die deze inlichtingen niet heeft
verstrekt.

Door deelname aan deze gunningsprocedure verklaart de inschrijver uitdrukkelijk dat hij zich niet
in één van bovenstaande uitsluitingsgronden bevindt.

Het bewijs dat een basisteamlid zich niet in één van de hierboven vermelde gevallen bevindt, kan
geleverd worden door:

a) voor 1°, 2° of 3°: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt
door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en
waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan;
b) voor 5° en 6°: een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land;
c) voor 4° en 7°: elk middel dat de aanbestedende overheid aannemelijk kan maken.


Indien één van de voormelde documenten niet beschikbaar zou zijn, kan dit voorlopig worden
vervangen door een verklaring op eer.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring

Eventuele minimumeisen:

Een passende bankverklaring

Vakbekwaamheid

Het bewijs van erkenning in de gevraagde klasse (door de Inschrijver zelf dan wel door een benoemde onderaannemer.

Eventuele minimumeisen:

Het bewijs van erkenning in de gevraagde klasse (door de Inschrijver zelf dan wel door een
benoemde onderaannemer.
Vereiste erkenning: C1 (Gewone rioleringswerken), Klasse 5
C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen), Klasse 5