Rectificatie

Aanstellen van een aannemer voor de renovatie van zwembad “Den Boer” te Zomergem

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Nationaal identificatienummer
0200.068.636_26600
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dorine Hantson
Telefoon
+32 92425759
E-mail
aankoop@farys.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.farys.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=298446

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstellen van een aannemer voor de renovatie van zwembad “Den Boer” te Zomergem

Referentienummer: TMVW A-AF-9930-17-004-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212000 - Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De gemeente Zomergem wenst zwembad Den Boer, gelegen aan Den Boer 17 te Zomergem, te onderwerpen aan een grondige renovatie.
Hiertoe worden o.a. volgende werkzaamheden gepland:
Basis
- vernieuwen dakopbouw;
- betonherstellingen n.a.v. betonrot;
- renovatie stookplaats (nieuwe ketel, warmteverdeling, brandcompartimentering,…);
- vervangen warmtewisselaar
- bijkomende isolatie (leidingen, kraanhuizen,…);
- plaatsen frequentie gestuurde circulatoren;
- plaatsen frequentie gestuurde omlooppompen;
- vernieuwen van de luchtgroep met frequentiesturing en warmterecuperatie;
- waterbehandeling: UV filters;
- extractor kruipruimte;
- waterdetectie kelder;
- relighting zwemhal.
Optioneel (vereiste opties)
- dakisolatie PIR 16 cm i.p.v. 9 cm;
- vervangen zandfilters.
Vermoedelijke startdatum: half mei 2018.
De werken dienen in elk geval afgerond te zijn tegen 15/10/2018.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-03-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-505582

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-02-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
12-03-2018
Te lezen:
19-03-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
12-03-2018
Te lezen:
19-03-2018

Overige nadere inlichtingen

UITSTEL INDIENEN OFFERTES - ten gevolge van storing/onbeschikbaarheid e-tendering platform op oorspronkelijk moment indienen offertes

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!