Rectificatie

Bouw van een afscheidsruimte op begraafplaats Kruisven en uitvoeren van omgevingsaanleg - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Mol
Nationaal identificatienummer
MOL
Postadres
Molenhoekstraat 2
Plaats
Mol
Postcode
2400
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Natasha Dexters
Telefoon
+32 14330939
E-mail
aankoopdienst@gemeentemol.be
Fax
+32 14330846

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.gemeentemol.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouw van een afscheidsruimte op begraafplaats Kruisven en uitvoeren van omgevingsaanleg - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2019/25ND

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45210000 - Bouwen van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-05-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-513021

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-05-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Vorm en inhoud van de offerte

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 4 juni 2019, 11.00. De mogelijkheid tot het uitvoeren van een plaatsbezoej wordt verlengd. Indien u alsnog een plaatsbezoek wenst uit te voeren dient u uiterlijk vrijdag 24 mei 2019 een bericht te laten aan mevrouw Machteld Bollen via volgend mailadres: machteld.bollen@gemeentemol.be. De plaatsbezoeken zullen doorgaan op dinsdag 28 mei in de namiddag. Er zal u een uur worden toegewezen nadat u een bericht heeft achtergelaten.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1876 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!