Rectificatie

Wegen- en rioleringswerken Collegestraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Ronse
Nationaal identificatienummer
BE 0207.460.432
Postadres
Grote Markt 12
Plaats
Ronse
Postcode
9600
NUTS-code
BE235 - Arr. Oudenaarde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Caroline Merchiers
Telefoon
+32 55232757
E-mail
td@ronse.be
Fax
+32 55232718

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ronse.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Wegen- en rioleringswerken Collegestraat

Referentienummer: W311

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-537562

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De posten 65 en 66 werden aangepast in het bestek en de meetstaat. U kan de nieuwe gegevens via onderstaande link terugvinden. https://cloud.3p.eu/Downloads/1/312/CC/2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!