Rectificatie

Leveren, aanbrengen en onderhouden van wegmarkeringen voor het aanbrengen van fietsgeleiding in de provincie West-Vlaanderen + zie bestek

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17468
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
8200 Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
Telefoon
+32 50248000
E-mail
Bert.brugghe@mow.vlaanderen.be
Fax
+32 50248005

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322157

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322157

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Leveren, aanbrengen en onderhouden van wegmarkeringen voor het aanbrengen van fietsgeleiding in de provincie West-Vlaanderen + zie bestek

Referentienummer: AWV W-Vl-18/41_X30_0_347_KC-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Deze aanneming heeft tot voorwerp de wegmarkeringen te realiseren (leveren en aanbrengen) en ze in goede staat te houden (onderhoud) op de primaire, secundaire en lokale wegen gedurende de looptijd van de opdracht voor wat betreft fietsgeleiding in de provincie West-Vlaanderen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-529078

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

aanbestedingsdatum in het bestek moet zijn 13/11/2018 ipv 18/11/2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1860 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!