NV Plinius
Aankondiging van een opdracht

Mulkenhal: aanleg parkeerterrein

Aanleg parkeerterrein aan Mulkenhal.

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
02-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45223300 - Bouwen van parkeerplaats
Regiocodes (NUTS)
BE223 - Arr. Tongeren
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NV Plinius
Postadres
Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren, BE
Contactpunt(en)
De heer Luc Duyssens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de Belgische inschrijver zich niet in een van de uitsluitingsgevallen vermeld in art. 61, § 2, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° en 7° KB 15/7/2011 te bevinden.
Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid zelf het RSZ-attest, het attest van niet-faillissement en soortgelijke toestand, en het attest ‘fiscale schulden’ via elektronische weg op overeenkomstig art. 60, § 1 KB 15/7/2011.
De Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte een uittreksel uit het strafregister, niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van opening van de offertes, m.h.o. het bewijs dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen vermeld in artikel 20, § 1/1 wet 15/6/2006 of artikel 61, § 1 en § 2, 3° KB 15/7/2011 bevindt:
• indien de inschrijver een rechtspersoon is: uittreksel uitgereikt door de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie (zie http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister);
• indien de inschrijver een natuurlijk persoon is: uittreksel uitgereikt door het gemeentebestuur van zijn domicilie.
De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62, § 2 KB 15/7/2011.
De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte de nodige bewijsstukken volgens de bepalingen van art. 61, § 3 KB 15/7/2011.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver dient te beschikken over een passende erkenning in toepassing van de wet 20/3/1991 en haar uitvoerngsbesluiten, of anderszins te voldoen aan deze vereiste overeenkomstig art. 70 KB 15/7/2011.
Deze werken behoren tot (hoofd)categorie C.
Louter indicatief: volgens de raming behoren deze werken tot klasse 3.
De aanbestedende overheid zal zelf het bewijs van erkenning bij de bevoegde Belgische overheidsdienst opvragen.

Eventuele minimumeisen:

Zie hierboven.

Vakbekwaamheid

De inschrijver dient te beschikken over een passende erkenning in toepassing van de wet 20/3/1991 en haar uitvoerngsbesluiten, of anderszins te voldoen aan deze vereiste overeenkomstig art. 70 KB 15/7/2011.
Deze werken behoren tot (hoofd)categorie C.
Louter indicatief: volgens de raming behoren deze werken tot klasse 3.
De aanbestedende overheid zal zelf het bewijs van erkenning bij de bevoegde Belgische overheidsdienst opvragen.

Eventuele minimumeisen:

Zie hierboven.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3