HBOV
Aankondiging van een opdracht

9036 Brugge, Ontsluiting Mussennest en aangelanden

9036 Brugge. Ontsluiting Mussennest en aangelanden.

Rioleringswerken :

-Ongewapende betonbuizen diam. 400

-Gewapende betonbuizen diam. 800

-Verplaatsen persleiding

- (Wacht)huisaansluitingen

-Straatkolkaansluitingen

-Kopmuren in gewapend beton

Wegeniswerken :

-Grondverzet

-Rijwegen in KWS op steenslagfundering

-Zijstroken in graskunststofplaten op steenslagfundering

-Voetpaden in betonstraatstenen op schraalbetonfundering

-Greppel slipvorm

Diversen :

-Slopen van kleine bouwwerken

-Aanleggen wachtkokers nutsleidingen

-Plaatsen straatverlichting en aansluiten

Publicatiedatum
02-10-2015
Deadline
10-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
HBOV
Postadres
Koning Albert I-laan 6, 8200 Brugge, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

bewijs van registratie in categorie C1, klasse 2

Economische en financiële draagkracht

attest waaruit blijkt dat de Belgische of buitenlandse inschrijver in orde is met de sociale zekerheidsverplichtingen in Belgie (attest van het voorlaatste afgelopen kwartaal), respectievelijk in het land waar hij gevestigd is. Dit overeenkomstig artikel 62 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

Minimum 3 referenties van gelijkaardige werken, gestaafd door de processen-verbaal van voorlopige oplevering.