Rectificatie

UVC Brugmann - renovatie stookplaats

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
UVC Brugmann
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Arthur Van Gehuchtenplein 4
Plaats
Brussel
Postcode
1020
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Fabienne Bauwens
Telefoon
+32 24773574
E-mail
fabienne.bauwens@chu-brugmann.be
Fax
+32 24773589

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.chu-brugmann.be/nl/

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

UVC Brugmann - renovatie stookplaats

Referentienummer: 13053.004 - Tx/HO/14-550

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45331100 - Installeren van centrale verwarming

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536577

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
naam en adressen
In plaats van:
Laurence Caussin
Te lezen:
Fabienne Bauwens

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
communicatie
In plaats van:
zelfde als hierboven
Te lezen:
Ingenium NV, nieuwe Sint-Annadreef 23, BE-8200 Sint-Andries (Brugge), NUTS-code: BE, Contact De heer Bart Vandemaele. Tel.: +32 50404530. E-mail: bart.vandemaele@ingenium.be.

Overige nadere inlichtingen

-