Rectificatie

UVC Brugmann - renovatie stookplaats

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
UVC Brugmann
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Arthur Van Gehuchtenplein 4
Plaats
Brussel
Postcode
1020
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Fabienne Bauwens
Telefoon
+32 24773574
E-mail
fabienne.bauwens@chu-brugmann.be
Fax
+32 24773589

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.chu-brugmann.be/nl/

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

UVC Brugmann - renovatie stookplaats

Referentienummer: 13053.004 - Tx/HO/14-550

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45331100 - Installeren van centrale verwarming

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536577

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
naam en adressen
In plaats van:
Laurence Caussin
Te lezen:
Fabienne Bauwens

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
communicatie
In plaats van:
zelfde als hierboven
Te lezen:
Ingenium NV, nieuwe Sint-Annadreef 23, BE-8200 Sint-Andries (Brugge), NUTS-code: BE, Contact De heer Bart Vandemaele. Tel.: +32 50404530. E-mail: bart.vandemaele@ingenium.be.

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!