AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO)
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Stedelijke basisschool "Prins Dries", Prinsstraat 24 te 2000 Antwerpen. Technieken en evacuatieroute. SO/16/1172906 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Stedelijke basisschool "Prins Dries", Prinsstraat 24 te 2000 Antwerpen. Technieken en evacuatieroute. SO/16/1172906

Publicatiedatum
15-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO)
Postadres
Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Marcelle Huet

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 1