Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor de levering, de montage, de aansluiting en de indienststelling van roltrappen bestemd voor het metro en premetronet van Brussel

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT :
A. De prestaties van huidige aanneming zijn onder andere :
Levering, montage, aansluiting en indienststelling van roltrappen bestemd voor het Brussels metronet.
B. De levering van het materieel, dat het voorwerp van onderhavige opdracht uitmaakt, gebeurt op verschillende plaatsen van het metronet van Brussel.

Publicatiedatum
17-10-2014
Deadline
17-12-2014 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45313200 - Installeren van roltrappen
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MIVB - Speciale Studiedienst
Postadres
Vooruitgangstraat, 80 bus 1, 1035 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Vancraenbroeck Eric Paul

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Artikel 65 § 1 :
Voor de Belgische inschrijvers, zal de aanbestedende overheid zelf via consultatie langs elektronische weg van de federale databank, geïdentificeerd als authentieke bronnen, de inlichtingen of documenten betreffende het betalingsattest voor sociale zekerheid, inwinnen.
De overige gevraagde documenten of inlichtingen betreffende toegangsrecht zullen door de inschrijvers zelf geleverd worden.
Artikel 65 § 2 :
De kandidaat of inschrijver is ertoe gehouden om de vereiste inlichtingen of documenten te leveren zelfs indien deze tijdens een andere procedure georganiseerd door de aanbestedende overheid geleverd worden.
Artikel 66 tot 71 – Toegangsrecht :
De vreemde inschrijver moet aan de voorwaarden voldoen en bewezen door een document dat verplicht bij de offerte dient gevoegd te worden :
• het attest uitgaande van de vreemde en competente overheid volgens het geval, waar de aannemer bewijst dat hij in regel is met de sociale bijdrage in de zin van het artikel 67, § 2 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012.
Artikel 66 § 4 - Impliciete verklaring op erewoord :
Door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingcriteria bevindt zoals bedoeld in de artikelen 66 tot 71 van het K.B. van 16 juli 2012 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren van water, energie, vervoer en postdiensten, zoals gewijzigd.
De aanbestedende overheid (=AO) onderzoekt de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver van wie de offerte als beste gerangschikt is. Daartoe, en in het geval dat de aanbestedende overheid de nuttige inlichtingen niet kan verkrijgen via elektronische weg (federale informaticatoepassing ‘DIGIFLOW’), vraagt hij de betrokken inschrijver om hem zo snel mogelijk en binnen de vooropgestelde termijn, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan.
Opmerkingen:
1. Voor de offertes ingediend door tijdelijke handelsvennootschappen of feitelijke verenigingen, moet elke deelgenoot afzonderlijk bewijzen dat hij zich niet in een ‘toestand van uitsluiting’ bevindt. Bijgevolg is de beschikking over de impliciete verklaring op erewoord waarvan sprake is van toepassing voor elk lid van de tijdelijke handelsvennootschap. De uitsluiting van een van de deelgenoten maakt de offerte van de tijdelijke handelsvennootschap of de tijdelijke vereniging nietig (Omzendbrief 10.02.98).
2. Indien de AO na verificatie vaststelt dat de impliciete verklaring op erewoord, op de uiterste datum van ontvangst van de offertes, niet of niet meer overeenstemt met de persoonlijke toestand van de geselecteerde inschrijver, dan wordt/kan de inschrijver worden uitgesloten.
In dit geval maakt de AO een nieuwe rangschikking op, rekening houdend met de offerte die onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt, en zal ze de persoonlijke situatie nagaan van de op die manier nieuwe gerangschikte inschrijver, enzovoorts, indien dit nodig is.
Artikel 73 :
De inschrijver moet voldoen aan de voorwaarden van de kwalitatieve selectie gestaafd door de volgende documenten die verplicht te voegen zijn bij de offerte:
- hetzij het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken van ondercategorie N1 en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 8 volgens de raming van de aanbestedende overheid);
- hetzij het bewijs van een gelijkwaardig erkenning die voortspruit uit een inschrijving op een officiële lijst van aannemers erkend in een andere Lidstaat van de E.G. evenals uit eventuele aanvullende documenten;
- hetzij de nodige alternatieve bewijsstukken overeenkomstig artikel 3 § 1 en 2° van de wet van 20 maart 1991 aangaande de erkenning van aannemers der werken (cf. artikel 1er van het ministerieel besluit van 27 september 1991).

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en de omzet betreffende de producten bedoeld in de opdracht en dit voor de 3 laatste boekjaren. Het globale zakencijfer zal ten minste 50 % vertegenwoordigen van het bedrag van de opdracht en het zakencijfer relatief aan deze opdracht bedraagt ten minste 10 % van het bedrag van de opdracht.

Vakbekwaamheid

1) Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: N1
2) Een lijst van de uitgevoerde werken betreffende levering, plaatsing en indienststelling van roltrappen gedurende de 5 laatste jaren, hun bedrag, hun datum en de openbare of private bestemmelingen:
- indien het gaat over werken voor een publieke overheid: worden deze bewezen met certificaten opgesteld of geviseerd door de bevoegde overheid;
- indien het gaat over werken voor private personen : dan zijn deze certificaten opgesteld door de bouwheer. Bij gebrek aan dit certificaat is een eenvoudige verklaring toegestaan.
3) Het bewijs van ISO 9000 erklenning, alsook de geldigheidstermijn, afgeleverd door een neutraal erkend organisme.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!