AG VESPA
Rectificatie

Afbraak van 2 panden en nieuwbouw van 4 wooneenheden.Lange Beeldekensstraat 223-Van Urselstraat 46

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AG VESPA
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Generaal Lemanstraat 55 bus 4
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Annelien Grandry
Telefoon
+32 3259257
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.agvespa.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282213

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Afbraak van 2 panden en nieuwbouw van 4 wooneenheden.Lange Beeldekensstraat 223-Van Urselstraat 46

Referentienummer: AG VESPA-1335_L.Beeldekensstr 223-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45211000 - Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Afbraak van 2 panden en nieuwbouw van 4 wooneenheden.
De heraanleg van de steeg naar het binnengebied zit vervat in dit project.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-525603

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Telefoon
In plaats van:
+32 3259257
Te lezen:
+32 32592157

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Telefoon
In plaats van:
+32 3259257
Te lezen:
+32 32592157

Overige nadere inlichtingen

telefoonnummer leidend ambtenaar werd gewijzigd